Mördarheden

Timmrad byggnad i halvöppen skogskant, i bakgrunden rök

Ladan i Mördarheden, I bakgrunden skymtar röken från fagningen (årsgammalt gräs och löv eldas). Foto: Kjell Store

Naturreservatet Mördarheden utgörs av en kilometerlång östvänd dalsida i Nittälvsdalen, väster om Nittälven. Älven bildar vid reservatet flera breda och grunda forspartier.

Gamla slåttermarker

På Stora Uvbergets östsluttning är jorden näringsrik och här växer idag en frodig lövskog. Förr var det slåttermarker där allt gräs nogsamt togs tillvara. Höet förvarades i ängslador, här finns rester efter minst fyra. En av dem har blivit restaurerad och är idag en fin rastplats längs reservatets vandringsstig.

Rikt fågelliv

I reservatet lever fåglar som trivs i lövrik äldre barrskog. Med lite tur kan du få syn på flera olika arter av hackspettar. Den skygga gråspetten häckar ibland i någon av sluttningens grova aspar. Nötväckan eller vår minsta uggla, sparvugglan, bor ofta i något av hackspettarnas gamla bohål.

Som spindelväv

I den senvuxna barrskogen på dalens botten finns det gott om hänglavar som garnlav och skägglav. Det är en säregen och trolsk upplevelse att vandra här bland de draperade granarna. De långvuxna och kraftiga hänglavarna behöver en skog som fått stå orörd i många generationer.

Ond, bråd död

Mördarheden bär på en mörk historia. Här blev en ung man från Stora Uvberg mördad i maj 1808. Var det på grund av bråk om pengar eller en flicka, eller kanske bara ett gräl som gick snett? En man från Hällefors dömdes och hängdes för mordet. Inte långt från älvstranden finns en stenhög (offerkast) som minner om mordplatsen.

Spår efter människan

Idag är det naturen som regerar i Mördarheden, men är du uppmärksam finns det gott om spår efter människor. Här och var dyker det upp en gammal murken gärdsgård eller en stenmur. Här finns även rester efter kolbottnar, en gammal körväg och en tjärdal.

Internationellt värdefullt Ramsarområde

Sverige har utsett Nittälven som ett Ramsarområde där bland annat naturreservatet Mördarheden ingår. Ramsarkonventionen är ett internationellt avtal med syfte att uppnå bevarande och hållbart nyttjande av våtmarker. De länder som undertecknat konventionen ska bland annat utse de mest värdefulla våtmark- och vattenmiljöerna i landet som Ramsarområden och se till att de bevaras.

Tillgänglighet

En markerad stigrunda finns i reservatet. I anslutning till den gamla slåtterladan i reservatets norra del finns en eldplats. Ved finns på plats. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande besökare. Vi fyller regelbundet på vedförrådet men kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved (det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet).

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld annat än på anvisad plats

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg
Bildat år: 2004
Areal: 36 hektar
Markägare: Naturvårdsverket samt enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Ramsar: Området ingår i den globala naturvårdskonventionen Ramsar

Läs mer om ramsarområdet Nittälven på ramsar.org (engelska) Länk till annan webbplats.

Beslut och skötselplan naturreservatet Mördarheden Pdf, 1.6 MB.

Teckentolkad information

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, tälta, elda, paddla grön.