Fiskartorpets ekhage

Vitsippeklädd mark glest bevuxen med lövträd

Fiskartorpets ekhage i vårskrud. Foto: Jesper Pietsch

Naturreservatet Fiskartorpets ekhage har nyligen restaurerats efter en tid av igenväxning. Här finns många gamla och grova ekar som minst sagt myllrar av liv. Allt från sällsynta skalbaggar och larver till lavar, svampar och fåglar. För bara 100 år sedan var öppna ekhagar som denna en vanlig syn. Ekhagar och alla de arter som är knutna till eken är idag ovanliga.

Hem åt många arter

En gammal hagmarksek är som en egen liten värld. Många lavar och mossor trivs på den grova barken. Svampar bryter långsamt ned veden och bildar håligheter. I hålrummen trivs allt från små skalbaggar och spindlar till ugglor och fladdermöss som bygger sina bon i trädet. När eken står fritt i en hage blir även stammen solbelyst. Och på grov, solbelyst ekbark trivs många sällsynta arter. Här finns till exempel gul dropplav och skuggorangelav. Titta extra noga långt ner på ekarnas stammar, har du tur kan du hitta den ovanliga koralltickan. Det är en flikig, gråbrun svamp som liknar koraller.

Igenväxning och restaurering

Fiskartorpets ekhage brukades som äng en bit in på 1900-talet, men övergavs till sist när man började odla vall på åker . Hagen betades troligen ännu en tid innan den över gavs. Historien har varit densamma för ekhagar i hela landet. Ekens speciella arter är därför idag mycket sällsynta. Naturreservatet har nu restaurerats och ska skötas så att de arter som är beroende av ekar kan leva kvar.

Höskörd och tegelbruk

Fiskartorpets ekhage har en lång och varierad historia. Under flera hundra år
brukades marken som äng, där gräs och örter slåttrades till hö varje sensommar. I ängen växte både ek och hassel, men glest isär. Träden gav ängen lagom mycket sol och skugga. Efter slåttern släpptes betesdjuren in på bete. Spridda i hagen ligger flera så kallade röjningsrösen. Här slängde man alla stenar som var i vägen för lien. I reservatets nordöstra del finns rester efter ett tegelbruk. Små tegelbruk var vanliga under 1800-talet, i trakter som denna med gott om bra lera i markerna.

Tillgänglighet

Fiskartorpets ekhage hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på levande eller döda träd

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildat år: 2008

Areal: 8,1 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Fiskartorpets ekhage Pdf, 989 kB.

Hitta hit

Fiskartorpets ekhage ligger längs vägen mellan Kvistbro och Vretstorp, intill Logsjöns västra strand.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss