Tjugestaåsen

Två hästar tittar fram bakom en grov ekstam

Hästar hjälper till att hålla området öppet i Tjugestaåsen. Foto: Karin Sund

Naturreservatet Tjugestaåsen ligger på en drumlin, mitt i länets stora drumlinområde. I reservatet finns mäktiga åldrade ekar, cirka 200 år gamla, som har ett rikt växt- och djurliv. Området har sedan länge nyttjats som betesmark.

Drumlinen

Topografin i reservatet får sin karaktär av en drumlin, en långsträckt moränhöjd som ingår i det böljande landskapet. Drumlinerna formades av inlandsisen och är utsträckta i isens nord-sydliga rörelseriktning.

Många arter trivs i ekarna

Eklandskapet vid Hackvad, där Tjugestaåsen ligger, har bevarats sedan värmetiden för nästan 8 000 år sedan. Då fanns stora utbredda ekskogar, och i dag finns endast små rester kvar av dessa. Många olika djur- och växtarter är beroende av ekarna för att kunna leva, söka föda och hitta boplatser. Man räknar med att så många som 1200 arter i Sverige är knutna till eken. I Hackvads eklandskap lever ett sällsynt samhälle av insekter, främst skalbaggar, som en kvarleva från värmetidens ekskogar. En av de mest sällsynta av dessa är läderbaggen.

Ekungdomar

I eklandskapet trivs även en mängd olika mossor, lavar och svampar. Fågellivet är rikt och här bor många hålbyggande fågelarter, bland annat nötväcka, kattuggla och skogsduva. Tjugestaåsens glest växande ekar är ännu tämligen unga, sett till ekars förväntade livslängd. De är ur ekologisk synpunkt värdefulla arvtagare till de allra äldsta ekarna i Hackvads eklandskap. Tjugestaåsens ekar bidrar till kontinuiteten av gamla ekar, vilket är nödvändigt för läderbaggens och många andra arters överlevnad på lång sikt.

Fornlämningar

Vid Tjugestaåsen finns en del fornlämningar. På krön finns lämningar efter ett par, delvis stensatta gropar, som troligen använts som förvaringsplats för potatis och rovor. På åsens norra del finns rester efter en torpgrund.

Naturområde av riksintresse

Tjugestaåsen ingår i ett drumlinområde av riksintresse för såväl natur- som kulturmiljövården. Reservatet ingår även i Natura 2000, EUs nätverk av särskilt värdefulla och skyddsvärda naturområden. Som sådant är Tjugestaåsen även av Europa-intresse. Tjugestaåsen är särskilt trevlig som utflyktsmål i maj, när vitsipporna bildar vita fält under de nyutspruckna guldlysande ekarnas kronor och fågelsången är intensiv.

Tillgänglighet

Tjugestaåsen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, vedlevande lavar eller svampar, eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
 • göra upp eld
 • tälta
 • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller cd-spelare
 • köra motorfordon eller cykla
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande
 • anordna snitslade spår

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildat år: 2001

Areal: 4 hektar

Markägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: Området ingår i EU-nätverket Natura 2000

Beslut och skötselplan för naturreservatet Tjugestaåsen Pdf, 1.7 MB.

Hitta hit

Från Örebro åk söderut på E20. Sväng av mot Kumla, följ gamla E3:an och fortsätt därefter på Fjugestavägen genom Åbytorp. Efter ca 1 mil sväng söderut mot Hackvad. Från Hackvads kyrka, åk 200 meter, ta vänster, fortsätt 500 meter. Parkering finns på höger sida, reservatet på vänster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss