Södra Sandsjöåsen

Liggande död tall, Södra Sandsjöåsen

Liggande död tall, Södra Sandsjöåsen. Foto: Kjell Store

Ett besök i naturreservatet Södra Sandsjöåsen är lite som att färdas bakåt i tiden. Skogen är tydligt brandpåverkad och ser ut som skogarna gjorde förr, då skogsbränder var ett vanligt fenomen och det moderna skogsbruket ännu inte fötts.

Lövbränna

Stora delar av skogen på Södra Sandsjöåsen är uppvuxen efter en skogsbrand för drygt hundra år sedan. Resultatet har blivit en gles barrskog med stort inslag av björk, asp, sälg och rönn – en så kallad lövbränna. Rikliga mängder lövträd är typiskt för brandpåverkad skog. Lövbrännan är tydligast utvecklad på åsens västsluttning och söderut. De äldsta tallarna i lövbrännan är omkring 250 år och har överlevt flera bränder. På stammarna finns tydliga brandskador, så kallade brandljud. Brandljuden syns som sprickor längs stammen, med blottad ved och kolrester. Överallt finns också gamla stubbar med sotspår efter skogsbrand.

Ovanliga insekter

I lövbrännan finns flera ovanliga insektsarter, däribland nordlig plattbagge som lever under barken på liggande, döda trädstammar. Även hackspettar gynnas av den stora mängden döda träd, där de kan leta efter insektslarver. Både spillkråka, större hackspett och tretåig hackspett häckar i reservatet.

Brandfält

I reservatet finns också ett nytt litet brandfält efter en brand i början av 2000-talet. Direkt efter en skogsbrand dör många träd av brandskador. De koloniseras snabbt av vedlevande svampar och insekter. Den stora mängden lövträd som sedan växer upp gynnar många arter även på sikt, särskilt när träden börjar åldras och dö.

Gott om bäver 

Längs Sandån, i reservatets västra gräns, finns gott om bäver som hjälper till att fälla träd och skapa nya döda trädstammar. På fastmarksöarna i Sandåmossarna växer en äldre barrskog med mycket gamla tallar på omkring 350 år. Även de tallarna bär spår av skogsbrand. Förr brann skogarna regelbundet, kanske vart 40:e år i snitt, och skogsbruk bedrevs inte annat än som husbehovstäkt av virke och ved. Andelen lövträd var därför högre och det fanns gott om döda trädstammar. I den moderna, brukade skogen råder däremot brist både på grova lövträd och döda träd vilket gör att många insekter, svampar, mossor och lavar är utrotningshotade.

Tillgänglighet

Södra Sandsjöåsen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg
Bildat år: 2007
Areal: 188 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Södra Sandsjöåsen Pdf, 513.7 kB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring. paddling, tältning grön