Angsjön

Sjö med små uddar och öar, i bakgrunden barrskogsklädd mark

Angsjön. Foto: Thomas Karlsson

Naturreservatet Angsjön består av en skogssjö omgiven av våtmarker och gamla skogar. Ta en tur på vandringsleden, spana efter en lärkfalk, upptäck ovanliga växter eller bara njut av lugnet.

Många fuktälskare

Landskapet i reservatet bildar en mosaik av naturskog, vatten, myrområden, öar och myrholmar. Det är en blandning av livsmiljöer med en hög och jämn luftfuktighet som gynnar fuktighetskrävande svampar, lavar och mossor. Här kan du bland annat hitta sällsyntheter som ladlav och norsk näverlav. Ladlaven växer på gamla och torra, stående tallstammar medan den norska näverlaven kan hittas på lodytor och block.

Spana fågel

Angsjön ligger i ett sjörikt stråk av Kilsbergen som knyts ihop genom vandringslederna Tiosjöarsleden och Angsjöleden. Området bjuder på ett mycket rikt och skyddsvärt fågelliv, så en kikare kommer väl till pass! Här häckar bland annat lärkfalk och storlom. Fiskgjuse kan ibland ses på jakt efter sjöns fiskar och är lätt att känna igen på sin vita undersida. När den fått syn på sitt byte störtdyker den som en pil ner i vattnet.

Vattenkraft

Lägg märke till de flytande och vattendränkta mosspartierna i sjön. De visar att vattenståndet blivit höjt för att bättre ta till vara vattnets kraft. I mitten av sjön ligger en ö med hundraårig barrskog. På grund av angrepp från klibbticka finns där stora mängder med grov död ved i form av torrträd, högstubbar och lågor av gran.

Togs tillvara

På en gammal karta från 1800-talet kan man se att stora delar av reservatet då var ängsmark som hölls öppen genom myrslåtter. Höet användes som vinterfoder till djuren. Samma karta visar också att det fanns ett torp vid namn Mon i den norra delen av reservatet.

Översvämning och väldoft

Reservatet ger livsrum för en hel del hotade växter. På stenblock och trädstammar längs med sjön växer den sällsynta hårklomossan. Eftersom den behöver omväxlande väta och torka är den knuten till den strandzon som årligen översvämmas. I skogen runt sjön kan du bland annat hitta väldoftande underviol och låsbräken, som förr i världen antogs kunna öppna lås och bojor.

Tillgänglighet

Angsjön hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar. Angsjöleden sträcker sig runt reservatet.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Karlskoga

Bildat år: 2009, utvidgat 2017

Areal: 176,26 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Angsjön Pdf, 1.6 MB.

Beslut utvidgning naturreservatet Angsjön 2017 Pdf, 1.8 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Angsjön ligger några kilometer sydost om Karlskoga, strax öster om Valåsen. I höjd med Immetorp svänger du av från E18 söderut på väg 555 mot Valåsen. Efter 900 meter sväng vänster mot Valåsen och fortsätt förbi Valåsen och vidare söderut (på Lysingevägen) i ytterligare 5 km innan du är framme vid reservatets södra spets där även en informationsskylt om reservatet finns.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol tält gul, vandring-paddling grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss