Stora Knattorpsmossen

Trådig lav hängandes från en gren

Violettgrå tagellav. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Stora Knattorpsmossen består av en myrmosaik med mossar, kärr, sjö och gammelskog. I öster gränsar området till naturreservatet Knattorpsmossen.

Mossens växter

Naturreservatet består av en omväxlande myrmosaik dominerad av en svagt välvd mosse. Myrmosaiken bildas av naturskogar som gränsar till öppna kärr, mossepartier och sjöstränder. Mossen består av olika vitmossor bevuxen med olika halvgräs och olika ris. Mossetuvorna byggs oftast upp av sotvitmossa. Bland tuvorna växer bland annat ljung, tranbär, kråkbär, odon, rosling och hjortron. I fuktigare partier på mossen hittar man insektsätande arter som rundsileshår och tätört. I mosselaggar och små skogskärr hittar vi mer högväxta starrarter samt här och var orkidén jungfru Marie nycklar. I öster gränsar området till naturreservatet Knattorpsmossen.

Artrik naturskog

Områdets myrmarker omgärdas av naturskogar som kännetecknas av en stor variation med ett stort inslag av sumpskogar av olika sammansättning. Björk, klibbal, sälg och asp dominerar de lövrika bestånden framförallt nära sjön Besslingen medan tall/skvattramskogar dominerar närmare mossen. I blockrika områdena finns många så kallade aspkloner, aspindivider som utvecklats till en dunge eller liten skog. Enstaka inslag av ask, lönn och lind förekommer också. Åldersspridningen på träden är hög med en medelålder runt 120 år och en övre ålder på mer än 200 år. De äldsta träden är tallar som i huvudsak finns på myrholmarna.

Den döda veden lever

I skogen finns det gott om död ved av både barr- och lövträd i olika dimensioner och nedbrytningsstadier, vilket skapar goda livsmöjligheter för en rad olika vedlevande skalbaggar. Bland solbelysta gamla aspar är trivs exempelvis den sällsynta asppraktbaggen. På nydöda, senvuxna sumpskogsgranar lever Thomsons trägnagare och bronshjonet. Död ved är också en viktig livsmiljö för sällsynta vednedbrytande svampar, som  gräddticka, gränsticka, ullticka, tallticka, kandelabersvamp och stjärntagging. På träd i fuktiga och vindskyddade lägen finns det på många håll gott om sällsynta lavar, som aspgelélav, garnlav, korallav, nästlav och violettgrå tagellav. 

Många fåglar

På mossens öppna partier spelar orrarna på vårarna. Järpe och tjäder förekommer också i området. Tjädern vill ha tillgång till gammal tallskog, då tallbarr är de vuxna fåglarnas viktigaste vinterföda. Medan de yngre tjädrarna letar efter insekter i områdets sumpskogar och mossepartier. Inom området förekommer flera rovfågelarter, som ormvråk, bivråk, duvhök och fiskgjuse. Den rika förekomsten av död ved och äldre lövträd gynnar de i området förekommande hackspettarna som spillkråka, gröngöling, mindre hackspett och tretåig hackspett. Hackspettarna skapar bohål för pärluggla och sparvuggla, skogsduvor och andra hålbyggare. Ute på de öppna myrvidderna häckar tranor och där spelflyger enkelbeckasinerna om vårarna.

Torvbrytning och betesmark

Skogen runt Knattorpsmossen är troligen påverkad av både skogsbete och kolvedhuggning. Delar av dagens skog består av av mark som tidigare brukats som åker, äng och betesmark, som sedan fått växa igen under de senaste 100 åren. Inom ett par områden i den centrala delen och i den västra delen har man tidigare brutit torv. Delar av mossen och skogsbestånden är naturligt uppvuxna efter en sjösänkning vid 1800-talets senare hälft.

Tillgänglighet

Reservatet hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • elda annat än med medhavd ved.
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,  
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Örebro och Lindesberg

Bildat år: 2017

Areal: 196 hektar

Markägare: Enskilda

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut naturreservatet Stora Knattorpsmossen Pdf, 1.8 MB.

Skötselplan naturreservatet Stora Knattorpsmossen Pdf, 693.8 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Stora Knattorpsmossen ligger 4 kilometer nordväst om samhället Frövi och gränsar i öster till naturreservatet Knattorpsmossen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss