Håkansbodaberget

Utsikt från lavklädd häll med tallar över sjö

Utsikt över Håkansbodasjön. Foto: Astrid Andersen

Naturreservatet Håkansbodaberget är ett bergigt gammelskogsområde med gammal barrblandskog och stora gamla aspar. Pärluggla, tjäder, gelélavar, veckticka och knärot trivs i området. Från berget har man fin utsikt över Håkansbodasjön.

Bland trolldruvor och barrskogens egen orkidé

Mellan höjderna ligger sänkor med myrar och tjärnen Lopotten. Inne bland granar och tallar står aspar och björkar. I asparna finns bohål, och på stammarna växer många lavar och svampar. Barrblandskogen är 200 år gammal. I mer låglänta, fuktiga lägen är granen vanligare, och där växer det många tagellavar. På platser där det finns kalk i marken trivs blåsippa, trolldruva och nattviol. Den lilla orkidén knärot finns också här, men behöver ingen kalk i marken, utan trivs även i vanliga barrskogar.

Här trivs hackspettarna

Under en vandring finns stor chans att stöta upp en tjäder eller en järpe – skogens lilla tomte. Har man tur kan man också stöta ihop med skogens minsta uggla, sparvugglan, som stirrar på dig från en grantopp. Vårmorgnar visslar den sitt revirläte i gryning och skymning. I de tvåhundraåriga granarna söker den tretåiga hackspetten efter larver och insekter. Det finns mycket död ved av olika åldrar och trädslag i området. Den kuperade terrängen har gjort det svårt att avverka skogen. Därför har många insekter och vedsvampar hittat en gynnsam miljö. Det är tillåtet att plocka matsvamp i reservatet, så ta med svampkorgen!

Många sällsynta arter

I området finns 15 mer eller mindre hotade arter. De flesta är missgynnade av modernt skogsbruk. Svamparna veckticka och kandelabersvamp växer bara på döda stammar av asp. Den senare ser ut som en liten vit kandelaber eller grenig buske i miniatyr. Bland de hotade och sällsynta lavarna kan nämnas den lilla buskformiga arten brokig tagellav, som ofta återfinns på klippväggar i skyddade fuktiga lägen. Myskmåra är en blomväxt med ett krypande växtsätt, som hittas på marken eller på stenhögar vid foten av bergbranter och sluttningar.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • ta med okopplad hund
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor och lavar
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • bedriva insamling av insekter
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • tälta
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande
 • anordna snitslade spår

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Nora
Bildat år: 2000
Areal: 41 hektar
Markägare: Naturvårdsverket samt enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Håkansbodaberget Pdf, 1.7 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring och paddling grön