Röbergshagemossen

Orange-svart-vit-mönstrad fjäril på grönt blad

Den sällsynta väddnätfjärilen lägger sina larver enbart på ängsväddens blad. Foto: Claes Eliasson

Naturreservatet Röbergshagemossen bildades för att bevara en mosaik av våtmarker och gamla skogar, liksom en sträcka av den naturligt porlande Skymhyttebäcken. Här på mossen kan du även få syn på den sällsynta väddnätfjärilen.

Opåverkade våtmarker

Sedan början av 1800-talet har cirka en fjärdedel av landets våtmarker torrlagts och förstörts. Det har drabbat många växter och djur beroende av blöta marker för sin överlevnad. Med undantag från några diken i södra delen av reservatet, har Röbergshagemossen klarat sig från utdikning och skogsplantering. Det gör den särskilt värdefull att bevara för framtiden.

Mossens mångfald

På mossen lever ett myller av växter och djur. I de blöta miljöerna finns gott om insekter som blir till mat åt fåglar, grodor och paddor. Vitmossorna är myrens främsta karaktärsväxter, tillsammans med arter som rosling, rundsileshår och tuvull.

Gammal skog

Reservatets skogar är en blandning av tallsumpskog och lövrik barrblandskog. I skogen finns gott om döda träd och högstubbar som är värdefulla för mossor, lavar, vedsvampar och vedlevande insekter. I den här typen av skogar trivs vår största hackspett, spillkråkan, som avslöjar sin närvaro genom vittljudande trumvirvlar och högljudda rop: kry, kry, kry….

Tillgänglighet

Röbergshagemossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar, förutom den stig som leder fram till reservatet från vägen.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkull­fallna träd eller buskar,
  • plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar,
  • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning, göra inskrift eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock inte fridlysta arter.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Nora, Örebro
Bildat år: 2014
Areal: 64,8 ha
Markägare: Naturvårdsverket
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet Röbergshagemossen Pdf, 487.8 kB.