Skatviksgrottorna

Block med hålrum

Skatviksgrottorna. Foto: Thomas Eriksson

Naturreservatet Skatviksgrottorna har kommit till för att skydda ett par grottliknande kalkformationer, strax intill Björskogsnäs.

Karstgrottor

När bäckens vatten i årtusenden runnit nedför sluttningen har kalken lösts upp och håligheter har bildats. Detta fenomen kallas karstvittring. Karst kan bland annat yttra sig som märkliga håligheter, underjordiska bäckar och sjöar, insjunkningar i marken, grottor och droppstenar. I Sverige finns de flesta karstgrottorna i kalkberggrunden längs fjällkedjan. De mest kända karstgrottorna i landet är de turistiskt välbesökta och storslagna Lummelundagrottorna på Gotland. I jämförelse med dessa framstår Skatviksgrottorna som mycket små, men de är ändå resultat av samma geologiska process. I närheten av Skatviksgrottorna ligger naturreservatet Björskogsnäs.

Karterade av grottforskare

Vatten rinner idag delvis under jord i två grottor. Det finns också två torra grottor där en bäck tidigare har runnit. Den längsta grottan är över 40 meter lång men bara en halv meter hög. Skatviksgrottorna har varit kända länge och karterades av ideella grottforskare redan 1978.

Säregen växtlighet

Växtligheten är speciell i området tack vare kalken. På klipporna finns ovanliga mossor och den sällsynta lilla ormbunken murruta. I lövskogen växer blåsippor, tibast och underviol. Även mossfloran är särpräglad tack vare kalken. Här finns sällsynta mossor som rundfjädermossa och skogstimmia.

Tillgänglighet

Skatviksgrottorna hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på geologiska formationer eller bortföra geologiskt material,
  • göra åverkan på markytan
  • insamla eller på annat sätt skada växter som förekommer på eller i direkt anslutning till block eller berggrundsytor av urkalksten
  • göra upp eld

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 2003
Areal: 1 hektar
Markägare: Bergvik Skog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Skatviksgrottorna Pdf, 149.8 kB.