Älgtjärnarna

blåsippor

Blåsippor. Foto: Henrik Josefsson.

I naturreservatet Älgtjärnarna skyddas en förhållandevis orörd del av Kilsbergens nedre sluttning. Här växer hundraårig barrskog på kalkpåverkad mark. Tack vare detta, finns en ovanligt rik variation av örter, mossor och svampar i området.

Kalkrik mark

Skogen i reservatet står i skarp kontrast mot omgivningens modernt brukade skogar. Det finns många grova, gamla granar och tallar, kullfallna trädstammar och mossbelupna block. Precis som det ska i en gammal, vildvuxen skog!

Lavar, mossor och svampar

En stor mängd sällsynta lavar, mossor och svampar har funnit en fristad i reservatets gammelskogar. Många är knutna till gamla träd eller behöver död, murken ved för sin överlevnad. De allra flesta är dessutom känsliga för snabba förändringar i sin livsmiljö.

Ovanlig taggsvamp

Värdefulla gammelskogar på kalkrik mark kännetecknas ofta av en mångfald av marksvampar. I reservatet finns bland annat den ovanliga dofttaggsvampen. Denna ljusa, sega taggsvamp växer gärna intill stigar, ofta tillsammans i stora, sammanvuxna grupper. Sitt namn har den fått av sin karaktäristiska doft, en stark kryddig lukt av anis, kumarin eller lavendel.

Rikt på örter

Växtligheten är som rikast i nedre delen av sluttningen, tack vare kalkrikt vatten som rinner fram ytligt i marken. Här är skogen rik på lövträd och på marken växer örter som blåsippa, gullviva, stinksyska och brudborste. Kanske lägger du märke till den säregna vätterosen - en växt utan det gröna färgämnet klorofyll - som lever som parasit på lövträd, framför allt hassel.

Tillgänglighet

Reservatet hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, orienteringskontroller eller att snitsla permanenta spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling, lägerverksamhet eller liknande.

Men det är tillåtet att plocka

  • bär, matsvamp och blommor för eget behov, men inte fridlysta arter.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Lekeberg
Bildat år: 2014
Areal: 23,1 ha
Markägare: enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut naturreservatet Älgtjärnarna Pdf, 4.1 MB.