Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Älgtjärnarna

blåsippor

Blåsippor. Foto: Henrik Josefsson.

I naturreservatet Älgtjärnarna skyddas en förhållandevis orörd del av Kilsbergens nedre sluttning. Här växer hundraårig barrskog på kalkpåverkad mark. Tack vare detta, finns en ovanligt rik variation av örter, mossor och svampar i området.

Kalkrik mark

Skogen i reservatet står i skarp kontrast mot omgivningens modernt brukade skogar. Det finns många grova, gamla granar och tallar, kullfallna trädstammar och mossbelupna block. Precis som det ska i en gammal, vildvuxen skog!

Lavar, mossor och svampar

En stor mängd sällsynta lavar, mossor och svampar har funnit en fristad i reservatets gammelskogar. Många är knutna till gamla träd eller behöver död, murken ved för sin överlevnad. De allra flesta är dessutom känsliga för snabba förändringar i sin livsmiljö.

Ovanlig taggsvamp

Värdefulla gammelskogar på kalkrik mark kännetecknas ofta av en mångfald av marksvampar. I reservatet finns bland annat den ovanliga dofttaggsvampen. Denna ljusa, sega taggsvamp växer gärna intill stigar, ofta tillsammans i stora, sammanvuxna grupper. Sitt namn har den fått av sin karaktäristiska doft, en stark kryddig lukt av anis, kumarin eller lavendel.

Rikt på örter

Växtligheten är som rikast i nedre delen av sluttningen, tack vare kalkrikt vatten som rinner fram ytligt i marken. Här är skogen rik på lövträd och på marken växer örter som blåsippa, gullviva, stinksyska och brudborste. Kanske lägger du märke till den säregna vätterosen - en växt utan det gröna färgämnet klorofyll - som lever som parasit på lövträd, framför allt hassel.

Tillgänglighet

Reservatet hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller svampar,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, orienteringskontroller eller att snitsla permanenta spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling, lägerverksamhet eller liknande.

Men det är tillåtet att plocka

  • bär, matsvamp och blommor för eget behov, men inte fridlysta arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildat år: 2014

Areal: 23,1 ha

Markägare: enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut naturreservatet Älgtjärnarna Pdf, 4.1 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Älgtjärnarna ligger i Svenshyttan i Lekebergs kommun, cirka 1 km väster om Garphyttans nationalpark. Från E18 mellan Örebro och Karlskoga, följ skyltning mot Garphyttans nationalpark in på väg 727. Reservatet ligger på vänster sida om vägen, mittemot Västragården, Svenshyttan.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss