Hökaberget

Liggande gammal död trädstam i halvöppen skog

Hökaberget Foto: Emil Pagstedt Andersson

Vid naturreservatet Hökaberget möter du en kuperad natur med gammal barrskog, sprickdalar och lodväggar. Den grunda Hökasjön bjuder i sin tur på ett livligt fågelliv. Vill du klättra eller skåda fågel – det är bara att välja.

Långlivat samarbete

Många av granarna är smyckade med hänglavar. Lavarna består av en svamp och en alg som samarbetar och kan bli mycket gamla. En av de mer sällsynta arterna är violettgrå tagellav som trivs i gammelskogar med ren och gärna fuktig luft.

Gammelaspar

De grova asparna är mycket värdefulla livsmiljöer och bidrar till skogens mångfald av arter. Det finns flera sällsynta arter som är beroende av just det trädslaget. På asparnas stammar växer t ex aspgelélav och den hotade skorplaven liten blekspik. Kanske lägger du också märke till att de grova stammarna ofta är fulla med bohål. Hålbyggande fåglar som hackspettar hör till dem som trivs i träden.

Stenigt värre

Den östra branten bjuder också på små sprickdalar som inte är bredare än att man precis kan gå i dem. Här ligger stora stenblock och döda träd huller om buller och skapar en trolsk stämning.

Sjön

Hökasjön ligger alldeles söder om riksväg 68. Den är full med små flytande öar och kantas av starrbälten och sanka myrmarker. I den här miljön trivs mängder av fåglar, här häckar t ex kricka och svarthakedopping.

Tillgänglighet

Hökaberget hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 2009
Areal: 52,1 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Hökaberget Pdf, 1.5 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön, paddla gul