Venakärret

Brungrå fjäril på stängel med lilavita blommor

Sotnätfjäril på kärrknipprot, Venakärret. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Venakärret bildades år 2016. Områdets artrika flora uppmärksammades av botanister redan på 1800-talet. Orkidéer är typiska växter i ett rikkärr – en unik och ovanlig miljö som bara bildas på kalkrika platser.

Ett artrikt och kalkrikt kärr

Det art som ensam sätter mest karaktär på Venakärret är det lilla halvgräset axag som växer i tuvor i hela kärret. Axag är också typisk för rikkärr med mycket hög kalkhalt. Kalken i kärret kommer från urbergskalk i berggrunden. I Venakärret finns också gott om lite ovanligare starrarter, som exempelvis klubbstarr, ängsstarr och näbbstarr. Andra intressanta växter är slåtterblomma och tätört.

Specialiserade mossor

Typisk för Venakärret är även den rika mossfloran med kalkgynnade mossor med fantasifulla namn. Vad sägs om kärrmörkia och späd skorpionmossa? Venakärrets mest sällsynta mossa är rikkärrsskapania som bara är känd från ett 40-tal platser i landet.

Gammal slåttermark

Många rikkärr har en tidigare historia som slåtterkärr. Äldre kartor visar att älvhytteborna har bedrivit slåtter i Venakärret åtminstone sedan 1700-talet, men området har säkerligen utnyttjats för höskörd längre tillbaka än så. Slåttern i Venakärret pågick ända in på 1950-talet, därefter började vass och träd sakta att krypa in i kärret. Under 2010-talet restaurerades delar av kärret. Idag betar kor i delar av kärret och norra skogskanten medan ängarna närmast byn hålls öppna genom slåtter.

Skulle bli åkermark

Förutom igenväxning har många rikkärr också förlorats genom utdikning med syftet att få mer åkermark. För Venakärret var det nära ögat vid 1850-talets laga skifte. En utdikning av kärret planerades men avstyrdes till sist. ”Efter öfverläggning öfverenskommo delägarne att afstå från aftappningsföretaget, såsom enligt deras åsigt allt för kostsamt mot de påräknade fördelarna”.

En by med många naturreservat

I byn Älvhyttan hittar du flera naturreservat. Lite längre söderut, på väg upp mot Övra gården ligger en gammal slåttermark, Älvhytteängen. Strax öster om Venakärret hittar du artrika betesmarker i Vena hage och på sydvästra stranden till sjön Älvlången ligger Näsmarkerna - en artrik skogsbetesmark. Lite längre norrut hittar du ytterligare ett litet rikkärr, nämligen Bromängen.

Tillgänglighet

Spångad led och rastplats

En markerad och delvis spångad stig leder ut till en udde i Venakärret. Där finns en rastplats med utsikt över hela kärret samt en grillplats.

Finns det ved?

Ved finns vid eldplatsen. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande gäster. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved. Det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet.

Symbol högtalare

Ljudguide

Lyssna på en ljudguide om Venakärret

Produktion: Thomas Öberg/Natur i Norr (produktion och speaker), Louise Turner (engelsk speaker), Sten Wahlström (fågelläten från Cd:n Fågelsång)

Restaureringsprojektet Reclaim

I Venakärret pågick restaureringsprojektet Reclaim under åren 2012-2018, mer information hittar du på projektets hemsida www.reclaim-life.se Länk till annan webbplats.

Life-logga: blå flagga med gula stjärnor och texten "Life"
Reclaim-logga: en grön stiliserad guckusko och en vit stiliserad svan

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • rida förutom på vägar och anvisade ridleder,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
  utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Nora

Bildat år: 2016

Areal: 67,2 hektar

Markägare: Staten genom Naturvårdsverket samt enskilda

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240133 Venakärret

Beslut naturreservatet Venakärret Pdf, 619.1 kB.

Skötsel- och bevarandeplan för naturreservatet och Natura 2000-området Venakärret, SE0240133 Pdf, 2.2 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Venakärret ligger i byn Älvhyttan, ca 19 km sydväst om Nora. Från Nora, kör väg 244 mot Gyttorp och därifrån på väg 243 mot Karlskoga: Efter ca 13 km sväng vänster mot Älvhyttan och Dalkarlsberg. Följ Dalkarsbergsvägen genom byn Älvhyttan fram till det gamla missionshuset där parkering finns. Bakom Älvhytte missionshus leder en delvis spångad stig ut i Venakärret. En rast- och grillplats finns ute på en udde i kärret.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss