Kärramarken

Skogsmiljö med stor bergsbrant bland träd och mossklädd mark

Kärramarken. Foto Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Kärramarken består av en variationsrik gammelskog i kuperad terräng. Här trängs en mängd olika kräsna växter och djur med spännande namn, vad sägs om kandelabersvamp, vätteros och sårläka?

Den gamla skogens variationsrikedom

Naturreservatet utgörs av ett starkt kuperat naturskogsartat område rikt på intressanta strukturer såsom branter, lodytor, lokar, död ved med mera. Skogstyperna varierar från lövrika sumpskogar på de lägsta delarna till gammal hällmarkstallskog på de högst belägna delarna. I reservatet finns det gott om gammal skog. Att det funnits gamla träd och död ved av olika träslag på platsen under lång tid, vittnar flera kräsna svampar och lavar och mossor om. Till exempel svart taggsvamp, kandelabersvamp, tallticka, veckticka, vedtrappmossa, vågig sidenmossa, garnlav och rostfläck. Den döda veden blir snart en populär livsmiljö för många skalbaggars larver, vilka i sin tur lockar även fåglar som tretåig hackspett. I reservatet trivs dessutom två av våra hönsfåglar, tjäder och järpe. Om sommaren kan du även möta stiliga orkidéer som den lilla knäroten och den väldoftande nattviolen.

Specialicerade svampar och växter

Den kuperade terrängen skapar också en mångfald av livsmiljöer, från svala, fuktiga och ljusfattiga miljöer i dalsänkorna till varma, torra och solexponerade lägen på höjdlägenas sydsidor. I områdets östra del rinner en delvis rätad bäck som genomströmmar tre mindre svagt sluttande kärr. Här och var i reservatet finns kalkpåverkad mark med växter som sårläka, myska, ögonpyrola och vätteros. Den senare har en rosaröd, tjock och köttig blomstjälk som helt saknar klorofyll. I den basiska jorden triva även svampar som orange taggsvamp, skarp dropptaggsvamp, fjällig taggsvamp samt flera fingersvampsarter inom släktet Ramaria.

Tillgänglighet

Kärramarken hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • elda,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd kalka vatten.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock inte rödlistade eller fridlysta arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Askersund
Bildat år: 2017, udvidgat 2019
Areal: 107 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Kärramarken Pdf, 689.6 kB.

Skötselplan naturreservatet Kärramarken Pdf, 1.2 MB.