Norra Mossby

Bakom en stenmur breder en öppen vårgrönskande gräsmark ut sig, glest bevuxen av träd.

Försommargrönska i Norra Mossby. Foto: Johan Karlhager

Naturreservatet Norra Mossby är något så ovanligt i Närke som ett litet stycke alvarliknande mark, något som vi annars mest hittar på Öland och Gotland. Berggrunden består av kalksten, vilken har givit upphov till en stäppartad vegetation och artrik flora.

Berggrund av kalksten

Norra Mossby ligger på Närkeslättens platta av lagrade bergarter. Berggrunden består inom reservatet av så kallad ortoceratitkalksten, bildad för cirka 500 miljoner år sedan. En typ av bläckfiskar, ortoceratiter, förekommer som fossil och har namngett kalkstenen. Över kalkstenen finns bara några decimeter moränjord. Sådana områden har ofta utnyttjats för kalkstensbrytning. I länet finns nu bara några få rester av denna alvarliknande marktyp.

Stäppartad torrängsflora

Området utgörs av en tämligen öppen torräng, men i vissa partier är gott om träd och buskar. Oxel spelar en framträdande roll i trädskiktet, getapel i buskskiktet. Kalkberggrunden, det tunna jordlagret, solexponeringen och den tidigare markanvändningen med slåtter och bete har gett förutsättningar för den stäppartade torrängsfloran. Arter som växer här är spåtistel, jordtistel, backklöver, fågelstarr och vild morot. Inom något fuktigare partier kan man finna slankstarr. Många växter som finns även på annat underlag trivs särskilt bra på kalken, till exempel blåsippa och gullviva.

Gravfält

Området präglas också av två gravfält med cirka 35 övertorvade, runda stensättningar. Dessutom finns här andra rösen som är spår av senare tiders markutnyttjande.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på markytan
  • plocka blommor eller på annat sätt skada växtligheten
  • göra upp eld
  • köra motorfordon eller cykla utanför vägen eller parkeringsplatsen
  • parkera annat än på anvisad plats
  • tälta eller ställa upp husvagn

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Kumla
Bildat år:1976
Areal: 2 hektar
Markägare: Kumla kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet Norra Mossby Pdf, 1000.3 kB.

Skötselplan naturreservatet Norra Mossby Pdf, 461.2 kB.

Teckentolkad information