Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Juarbergen

Gles skog på blockig, lav och risklädd mark

Juarbergen. Foto: Astrid Andersen

I naturreservatet Juarbergen möter du en skog som är en hälsning från en svunnen tid. Huller om buller mellan resliga träd ligger omkullfallna stammar, som hyser en mängd olika mossor, svampar, lavar och insekter. Tystnaden avbryts ibland av en hackspetts ivriga trummande.

Gammelskogens invånare

I naturreservatet Juarbergen möter du en mosaik av myrar, sumpskogar och uppstickande åsar med gammal tallskog. Den äldsta tallen i reservatet uppskattas vara minst 400 år. Här i gammelskogen finns många ovanliga växter och djur som inte klarar sig i dagens modernt brukade skogar. De grova stammarna uppskattas av både ugglor och hackspettar som hittar såväl håligheter att bo i som smaskiga insekter. Den höga luftfuktigheten uppskattas av många svampar, som exempelvis den sällsynta raggludna taggsvampen. Men här finns också gott om olika mossor och lavar. Mest iögonfallande är hänglavarna som smyckar träden likt lösskägg som småfolket hängt upp på tork.

Myrens karga liv

På myrarna har växtligheten anpassat sig till den karga miljön. Myrens karaktäristiska doft kommer från skvattram, en låg buske som trivs på fuktiga torvmarker. Om sommaren lyser tuvullens dunvippor magiskt vita. Ullen användes förr ibland till stoppning av sängkläder. Här och där växer småväxta tallar och björkar. Dvärgbjörken är en av de arter som klarar att leva på myren. Den har funnits i vår flora sedan inlandsisen drog sig tillbaka för ca 10 000 år sedan. Ordspråket ”Han växer som en dvärgbjörk” sades förr om barn som var korta till växten

Tillgänglighet

Juarbergen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • skada mark eller växtlighet, till exempel genom grävning eller plockning av blommor, lavar eller vedlevande svampar
  • skada torrträd och omkullfallna träd med ristningar, inhugg eller genom att skala av lös bark
  • störa djurlivet
  • tälta
  • göra upp eld
  • köra motorfordon
  • bedriva insamling av insekter och andra smådjur
  • lägga ut snitslade spår eller liknande          

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Laxå

Bildat år: 1962 (domänreservat), 1996 (naturreservat)

Areal: 10 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240066 Juarbergen

Beslut och skötselplan naturreservatet Juarbergen Pdf, 1.3 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240066 Juarbergen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Finnerödja, ta länsväg 575 mot Tived. Efter 7,8 km, ta höger på en liten skogsbilväg mitt under en kraftledning. Följ vägen 800 m till reservatet. Liten parkering och infotavla finns. Inga leder eller service i övrigt.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss