Juarbergen

Gles skog på blockig, lav och risklädd mark

Juarbergen. Foto: Astrid Andersen

I naturreservatet Juarbergen möter du en skog som är en hälsning från en svunnen tid. Huller om buller mellan resliga träd ligger omkullfallna stammar, som hyser en mängd olika mossor, svampar, lavar och insekter. Tystnaden avbryts ibland av en hackspetts ivriga trummande.

Gammelskogens invånare

I naturreservatet Juarbergen möter du en mosaik av myrar, sumpskogar och uppstickande åsar med gammal tallskog. Den äldsta tallen i reservatet uppskattas vara minst 400 år. Här i gammelskogen finns många ovanliga växter och djur som inte klarar sig i dagens modernt brukade skogar. De grova stammarna uppskattas av både ugglor och hackspettar som hittar såväl håligheter att bo i som smaskiga insekter. Den höga luftfuktigheten uppskattas av många svampar, som exempelvis den sällsynta raggludna taggsvampen. Men här finns också gott om olika mossor och lavar. Mest iögonfallande är hänglavarna som smyckar träden likt lösskägg som småfolket hängt upp på tork.

Myrens karga liv

På myrarna har växtligheten anpassat sig till den karga miljön. Myrens karaktäristiska doft kommer från skvattram, en låg buske som trivs på fuktiga torvmarker. Om sommaren lyser tuvullens dunvippor magiskt vita. Ullen användes förr ibland till stoppning av sängkläder. Här och där växer småväxta talllar och björkar. Dvärgbjörken är en av de arter som klarar att leva på myren. Den har funnits i vår flora sedan inlandsisen drog sig tillbaka för ca 10 000 år sedan. Ordspråket ”Han växer som en dvärgbjörk” sades förr om barn som var korta till växten

Tillgänglighet

Juarbergen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • skada mark eller växtlighet, till exempel genom grävning eller plockning av blommor, lavar eller vedlevande svampar
  • skada torrträd och omkullfallna träd med ristningar, inhugg eller genom att skala av lös bark
  • störa djurlivet
  • tälta
  • göra upp eld
  • köra motorfordon
  • bedriva insamling av insekter och andra smådjur
  • lägga ut snitslade spår eller liknande          

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Laxå
Bildat år: 1962 (domänreservat), 1996 (naturreservat)
Areal: 10 hektar
Markägare: Naturvårdsverket Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Juarbergen Pdf, 1.3 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön