Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svenshyttan

Grön, läderartad lav på trädstam

Lunglav. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Svenshyttan omfattar ett område med gammal skog i kanten av Kilsbergen. Den rika tillgången på död ved och gammelskogens variationsrika miljöer lockar en stor mängd olika växter och djur.

Varierad terräng 

Naturreservatet Svenshyttan ligger i sydöstra kanten av naturreservatet Dunderklintarna och är representativt för Kilsbergens sydostsluttningar. Här växer artrika skogar på bördig mark i omväxlande terräng och i ett milt lokalklimat. Terrängen är storblockig och småkuperad med fuktiga sänkor, surdråg och källflöden växlande med flacka sluttningar och höjdformationer. Inslag finns av hällar, sumpskog och kalkpåverkad mark. I områdets östra del rinner en delvis rätad bäck som genomströmmar tre mindre svagt sluttande kärr. Strax söder om reservatet ligger naturreservatet Älgtjärnarna och en dryg kilometer österut ligger Garphyttans nationalpark Länk till annan webbplats..

Gammal skog​

Skogen har inte varit utsatt för storskaligt hyggesbruk, endast selektiva avverkningar i måttlig omfattning. Denna påverkan ses huvudsakligen utefter några äldre, smala körvägar. En ursprunglig varierad struktur och trädslagsblandning har därmed bevarats. De äldsta tallarna är kring 190 år och de äldsta granarna kring 150 år. Det finns gott om döda träd i reservatet, som lockar många insekter, lavar och svampar som har svårt att klara sig i modernt brukade skogar. Till exempel lunglav, tallticka, gullmurkling, svartvit taggsvamp och ullticka. Här finns också sårläka, vågig sidenmossa, stubbspretmossa, långfliksmossa och den lilla orkidén knärot. I den döda veden lever många olika insekter, som i sin tur lockar till sig hackspettar och andra fåglar som gillar larver. Här finns den numera ovanliga tretåiga hackspetten.

Tillgänglighet

Svenshyttan hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar, 
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd kalka vatten.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildat år: 2017

Areal: 27 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut naturreservatet Svenshyttan Pdf, 1.8 MB.

Skötselplan naturreservatet Svenshyttan Pdf, 1 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Svenshyttan ligger cirka 6 km nordväst om Vintrosa och gränsar till sydöstra delen av naturreservatet Dunderklintarna.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss