Ekåsen

Sluttande betesmark med gamla ekar, i bakgrunden åkermark

Ekåsen. Foto: Henrik Josefsson

Naturreservatet Ekåsen ligger i Närkeslättens drumlinlandskap med utsikt mot Kilsbergens blånande horisont i nordväst. I reservatet växer många jätteekar. I området finns tre gravfält från järnåldern som visar att människan funnits här mycket länge.

Gammalt eklandskap

I Ekåsens naturreservat växer mäktiga gamla ekar som är mellan 250–500 år gamla. Många olika arter behöver ekarna för att kunna leva, söka föda och hitta boplatser. I ekarna bor skogsduva, spillkråka och kattuggla. Stenknäck och nötkråka trivs i lövträdens kronor. I området finns många sällsynta lavar och vedsvampar, många med eken som livsnödvändig hemvist. Några av dem är ekspik, oxtungsvamp och korallticka. Länets näst största ek står på Domarbacken. Den är sju meter i omkrets och började växa för cirka 500 år sedan. På de sydligaste betesmarkerna finns hävdgynnade växtarter som bockrot, brudbröd, gullviva, harstarr, rödkämpar samt liten och stor blåklocka. Orkidéerna grönvit nattviol och nästrot finns också i reservatet.

Läderbaggen gillar murkna ekar

Den sällsynta läderbaggen finns i flera av Ekåsens ekar. Läderbaggen är en skalbagge som lever i gamla ekar som är murkna och ihåliga inuti. Där kan man hitta ytterligare
20–30 arter av mycket sällsynta smådjur, som alla är beroende av att gamla ekar får leva kvar i tillräckligt antal. Läderbaggen lever huvuddelen av sitt liv som larv i den så
kallade mulmen, det lösa innanmätet i murkna ekar. Den vuxna skalbaggen är 3 cm lång och brunfärgad. Under högsommaren kryper den sävligt omkring på de ihåliga ekarna och är mest aktiv i skymningen.

Drumliner och gravfält

Ekåsen ingår i ett av landets finaste drumlinområden. En drumlin är en flackt välvd kulle som formades under istiden. De torra, fasta drumlinkrönen användes tidigt som färdvägar och boplatser. Här finns spår som visar att människor funnits i området sedan yngre stenålder. I reservatets södra del ligger två gravfält, Domarbacken
och Vilsta ör, med sammanlagt ca 140 gravar från järnåldern (50 före Kristi födelse–1050 efter Kristi födelse). Strax öster om dessa gravfält finns en fångstgrop där vargar sägs ha fångats förr i tiden. I reservatets nordöstra del finns ytterligare ett gravfält med ca 20 gravar från järnåldern. Norr om detta gravfält finns två hålvägar. En hålväg är en äldre väg som genom lång användning har nötts ner och ser ut som en skålad ränna i marken.

Läs mer om gravfältet Domarbacken-Vilsta ör

Teckentolkad information

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, vedlevande lavar eller svampar, eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
 • göra upp eld
 • tälta
 • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller cd-spelare
 • köra motorfordon eller cykla annat än på tillfartsväg till p-plats eller på p-plats
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande
 • anordna snitslade spår

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildat år: 2001

Areal: 48 hektar

Markägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240056 Ekåsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Ekåsen Pdf, 2 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240056 Ekåsen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från Hackvads kyrka, åk norrut 200 meter. Ta höger i vägkors, fortsätt 900 meter. Skylt till reservatet, som ligger på vänster sida.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss