Trolldalen

En stig går mellan granstammar och mossklädd mark

Naturreservatet Trolldalen. Foto: Eva Ekholm Pehrson

I naturreservaten Trolldalen och Vargkitteln forsade en mäktig isälv fram när inlandsisen smälte för 10 000 år sedan. Vattnet slipade dalsidans kanter och satte snurr på stora stenar, som borrade sig rakt ner i berget och bildade så kallade jättegrytor. De branta dalsidorna är klädda av gammal skog med många sällsynta mossor, lavar och svampar.

Isälven formade dalen

Naturreservaten Trolldalen och Vargkitteln är delar av samma sprickdal, Östra Trolldalen. Sprickbildningen uppstod redan när Kilsbergen bildades för flera miljoner år sedan. Men det var först vid den senaste istiden, för omkring 10 000 år sedan, som Östra Trolldalen fick sina dramatiska och säregna former. När inlandsisen började smälta bildades en stor sjö i Kilsbergen. Vattnet fortsatte mot havet genom dalen, där de forsande vattenmassorna slipade berg och block på sin väg. En del av de stenar som den mäktiga isälven spolade med sig genom Östra Trolldalen hamnade vid en dåtida havsstrand som idag ligger i naturreservatet Lövbrickan. Det finkorniga materialet, sand och lera, fördes vidare ut i havet och sedimenterade på den havsbotten som senare skulle bli den bördiga Närkeslätten.

Mer information om naturreservatet Lövbrickan

Mer information om naturreservatet Vargkitteln

Jättegrytor

Jättegrytorna är de mest säregna spåren efter smältvattnets framfart i Östra Trolldalen. De har bildats av stenar som börjat rotera och virvla runt av vattenmassornas kraft. Resultatet har blivit stora hål rakt ner i berggrunden. Ibland kan man se borrstenen ligga kvar på botten av grytan. En av områdets mest kända och sägenomspunna jättegrytor kallas Trollgrytan och ligger i Trolldalens naturreservat.

Paradis för mossor och svampar

I Trolldalens naturreservat är sprickdalen smal. Trolldalen är känt för de spännande isformationer som bildas i ravinen om vintern. Dalsidorna kläs av en åldrig granskog som är nästan opåverkad av skogsbruk. I skogen är det fuktigt, skuggigt och gott om döda träd – en perfekt miljö för många ovanliga mossor, lavar och svampar. På liggande, döda granstammar växer den sällsynta svampen ullticka. Skogstrappmossa och vedsäcksmossa är två ovanliga mossor som också trivs på murkna granlågor.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller
  på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada
  växtligheten
 • utföra ristningar på torrträd eller bark eller att skada
  lågor (döda liggande träd)
 • göra upp eld
 • tälta
 • framföra motordrivet fordon eller cykla
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller
  därmed jämförlig anordning
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av
  insekter eller andra evertebrater

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 1997
Areal: 18 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Trolldalen Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön