Kattegullsberget

Skogklädd strandkant

Kattegullsberget. Foto: Michael Andersson

Naturreservatet Kattegullsberget ligger på en lätt kuperad halvö i sjön Östersjön. Här finns en örtrik, äldre och fuktig barrskog. Skogen är en av de rikaste svampmarkerna i länet.

Mängder av svampar

Den gamla skogen i Kattegullsbergets naturreservat är fuktig och rik på död ved och gamla grova träd. Här finns också en stor blandning av trädslag och rikligt med lövträd. Detta gör att många olika svampar, växter och djur trivs. Bland de över 365 arter av svampar som har hittats här finns bland annat vågticka, trollskägg och luddticka. Eftersom marken är kalkrik finns också kalkgynnade marksvampar som svavelriska, guldkremla, krusbärskremla och kamjordstjärna.

Kalkgynnade växter

Också bland växterna finns kalkgynnade arter, såsom trolldruva, myskmadra, tandrot och underviol. Här finns också gott om blåsippor på våren. I kärr och sjökanter kan du hitta den säregna växten missne. Den har kolvliknande blommor med ett vitt så kallat hölsterblad. På sensommaren får den röda och giftiga bär som sitter många tillsammans på blomkolven.

Fågelsång om försommaren

I de rika skogarna finns det också gott om fåglar. I försommarens fågelkör kan du bland annat höra grönsångaren, som låter som ett mynt som släpps på ett bord. Den lilla och bruna gärdsmygen har en stark och varierad sång och är lätt att känna igen när den hoppar runt i rishögar med stjärten pekandes rakt upp.

Gammelskog

I naturreservatet får den gamla skogen åldras ifred, vilket gör att många arter av växter, svampar och djur trivs. I partier med ungskog kommer lövträden att gynnas för att skapa en lövrik blandskog.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • göra upp eld
  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in mossor, lavar och svampar som växer på träd och ved

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Askersund
Bildat år: 2005
Areal: 19 ha
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Kattegullsberget Pdf, 1.9 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön