Pippelåsarna

Moss- och lavklädda block bland trädstammar

Pippelåsarna. Foto: Länsstyrelsen

I naturreservatet Pippelåsarna präglas skogen av grov asp, bukettformig björk och bastanta tallar. Området är en så kallad lövbränna – ett gammalt brandfält där skogen fått utvecklas fritt sedan en skogsbrand drog genom området i början av 1920-talet.

Asp och gamla tallar

Typiskt för brandpåverkad skog är det stora inslaget av lövträd. I Pippelåsarna är det asp som dominerar. De gamla asparna är fulla av spillkråkehål. Pippelåsarna utgör en rest av ett större brandfält från början av 1920-talet. Skogen är självföryngrad och i stort sett opåverkad av skogsbruk, tack vare den storblockiga och oländiga terrängen. Enstaka grova tallar har dock huggits ned i senare tid. Tallen är ett brandtåligt trädslag som kan överleva flera skogsbränder.

Skogen brann ofta

Brand var förr ett naturligt inslag i skogarna och varje skogsområde kunde brinna så ofta som vart 40:e år. Vissa växt- och djurarter är direkt beroende av skogsbrand. Till exempel finns lavar som bara växer på förkolnad ved. Men ännu fler arter gynnas av det som en skogsbrand för med sig. Direkt efter branden bildas mängder med död ved och döende träd. Nästa skogsgeneration blir lövrik och utvecklas så småningom till en skog med många grova lövträd och stora mängder multnande lövved. Många insekter, mossor, lavar och svampar som lever på multnande ved eller gamla lövträd är numer sällsynta eftersom deras livsmiljö är en bristvara i de flesta skogar.

Sällsynta skalbaggar

I Pippelåsarna är det framförallt vedlevande skalbaggar som har studerats mer ingående. Vid en inventering som genomfördes 1999 hittades flera sällsynta och hotade arter, däribland korstecknad svampbagge som är knuten till fuktig, murken ved. En liten kortvinge som lever vid savflöden på äldre, försvagade lövträd visade sig också finnas i Pippelåsarna, liksom skalbaggen bronshjon. Bronshjon är en stor, glänsande skalbagge, vars larver lever under barken på solbelysta, senvuxna granar.

Tillgänglighet

Pippelåsarna hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • ta bort eller skada döda träd eller delar av träd
  • göra upp eld annat än på angiven plats

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Laxå
Bildat år: 2008
Areal: 109 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet PippelåsarnaPDF

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön