Mantorpsskogen

Granstammar som växer på mossklädd mark med liggande död trädstam

Mantorpsskogen. Foto: Marina Östergren

Naturreservatet Mantorpsskogen bjuder på stillhet och tystnad, doftande skog och myrar. Marken är kalkrik och här finns en stor rikedom av svampar och orkidéer. På höjderna växer barrblandskog och i sänkorna finns kärr och mossar. I reservatet finns två vandringsleder, 2,5 och 4 kilometer långa. Strax efter att snön smält kan du få se den ovanliga bombmurklan.

Växter och svampar som gillar kalk

I Mantorpsskogen finns många olika växter och svampar som trivs extra bra för att det finns kalk i berggrunden. Här kan du hitta flera spännande orkidéer, som tvåblad och nästrot. Den sällsynta hällebräckan växer uppe på kalkhällarna. På våren blommar blåsippa och tibast. I maj kan man hitta underviol och liljekonvaljer. Bland svamparna finns sällsynta och hotade arter, till exempel flera ovanliga taggsvampar och jordstjärnor. En riktig raritet är den chokladbruna bombmurklan. Bombmurklan utvecklas efter snösmältningen om våren. Den trivs bäst efter vintrar med mycket snö.

Röjningsrösen och Tobaksstenen

Intill den norra slingan finns ett område med röjningsrösen. De berättar att marken här har brukats någon gång i tiden. Kanske har man odlat eller skördat gräs och örter till hö. Stenar som var i vägen för årder eller lie samlades i högar.I områdets södra del ligger den så kallade Tobaksstenen. Den är en stor sten som enligt sägen fått sitt namn efter de kyrkobesökare som sägs ha vandrat här på stigen. Vid stenen stannade man för att lägga in en tobaksbuss, vilken sedan räckte resten av vägen fram till kyrkan.

Vandra med fågelsällskap

Här i reservatet får du plocka både bär och matsvamp. Ta med dig svamkorgen och håll utkik efter kantareller, trattkantareller, trumpetsvamp och karljohansvamp. Under din vandring får du troligen sällskap av olika fåglar. I granskogar som denna trivs mesar och trastar. Från mossarna kan du höra tranor ropa. Genom Mantorpsskogen löper även Axbergs kyrkstig från Axberg till Rinkaby.

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten. Dock är det
  tillåtet att plocka kantareller, trattkantareller, trumpetsvamp,
  karljohansvamp och bär
 • utföra ristningar på torrträd eller bark eller att skada döda, liggande träd
 • göra upp eld
 • tälta
 • framföra motordrivet fordon eller cykla annat än fram till P-plats eller vändplats.
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig
  anordning
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av insekter eller andra
  ryggradslösa djur

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Naturskydd

Telefon: 010-224 80 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 1998
Areal: 135 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Mantorpsskogen Pdf, 1.9 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön