Kvismaren

Utsikt över våtmarkslandskap

Utsikt från Öby kulle. Foto: Elisabeth Karlsson

Naturreservatet Kvismarens återskapade sjöar bildar idag en av Mellansveriges häftigaste våtmarker om man är fågel - eller gillar att spana efter fåglar. Inte minst på våren och hösten då många flyttfåglar passar på att rasta här. På våren är det även många som besöker Öby kulle i reservatets mitt, där en stor mängd ormar samlas bland solvarma stenar innan de ringlar ut i Kvismaredalen.

Visa hänsyn - stör inte fåglarna

I Kvismareområdet rastar och häckar många fåglar varje år. De är extra känsliga för störningar under perioden 1 mars - 15 november. Gå inte ut längs kanalerna eller på strandängarna under denna tid. (4 § Artskyddsförordningen).

Vintertid vid Kvismaren

Det finns förmodligen ingen i länet som kan mer om Kvismarens naturreservat än kommunekolog Mats Rosenberg. I filmen nedan berättar han lite om allt som gjorts i området och när man ska åka dit och vad man ska spana efter.

Mats Rosenberg berättar om Kvismaren på vintern, film Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Före sjösänkningen

Innan Hjälmarens yta sänktes i slutet av 1800-talet var Östra och Västra Kvismaren två grunda sjöar. Enligt den gamla häradskartan från 1860-talet utgjorde strandängarna runt sjöarna vidsträckta slåttermarker. Kanske betade kor även strandängarna efter slåttern. Sjöarna utnyttjades även för jakt, fiske och vasstäkt.

Erik Rosenbergs upptäckt

När Hjälmaren sänktes med en och en halv meter började sjöarna sakta att växa igen. Bladvassen intog de forna klarvattenytorna, och när ornitologen Erik Rosenberg under 1920-talet ”upptäckte” området var det redan starkt igenvuxet. De årligen återkommande översvämningarna fick man bukt med under 1950-talet, då området vallades in och Kvismare kanal rätades ut.

Restaurering av sjöarna

I dag har människan genom aktiva naturvårdsinsatser återskapat delar av Kvismaren. Bladvassen är bortfräst och vattenståndet regleras för att efterlikna naturliga nivåskillnader. Kvismaren är ett stort område med många observationsplatser, vandringsleder och fågeltorn. Öby kulle är basen i området. Här finns toalett, grillplats och informationsskyltar.

Stora mängder ormar

Vid Öby kulle kan också stora mängder snok och huggorm ses när de under de första varma vårdagarna letar sig fram från sina övervintringshålor djupt inne i den frostfria kullen. Efter parning söker de sig ut i landskapet.

Våtmarkernas fåglar

Från Öby kulle leder en stig mot Rysjön, där plattformar och fågeltorn ger möjlighet att se fåglarna på nära håll. I Rysjön häckar bland annat snatterand, årta, svarthakedopping, gråhakedopping och skedand. I bladvassbältena häckar rördrom, skäggmes, trastsångare och brun kärrhök. Från Öby kulle leder också en vandringsled via Västra Fågelsjön till Östra Fågelsjön och Åslaholmen.

Naturreservatet Sörön

Längre bort ligger naturreservatet Sörön, som med sin imponerande ek- och almskog drar till sig många hålhäckande fågelarter och sångare. Sörön var före sänkningen av Hjälmaren i slutet av 1800-talet en ö. Besök gärna Sörön under våren, då ett hav av vitsippor blommar. De ytor som i dag betas är den tidigare åkermarken. Här finns många spår efter det gamla odlingslandskapet, som husgrunder, jordkällare, stenmurar och odlingsrösen.

Hästsvans och kalmus

I våtmarkerna finns flera ovanliga växtarter som trivs i den näringsrika slättsjön. Några exempel är smalbladigt kaveldun, hästsvans, vattenaloë och kalmus. Området hyser också många trollsländearter.

200 fågelarter varje år

Varje år ses omkring 200 fågelarter i området. Flera av dem är sällsynta, med mer eller mindre återkommande gäster som aftonfalk, busksångare, kornknarr, vaktel, dubbelbeckasin, turturduva, vassångare, lappsparv, havsörn och pilgrimsfalk. Kvismaren är en viktig rastlokal för bland annat tranor och gäss. Under höstkvällarna flyger stora flockar gäss och tranor in i området för övernattning, och det är ett urtidslikt, magnifikt skådespel att höra och se tusentals fåglar gå ner för landning i skymningen.

Internationellt värdefullt Ramsarområde

Sverige har utsett Kvismaren som ett Ramsarområde. Ramsarkonventionen är ett internationellt avtal med syfte att uppnå bevarande och hållbart nyttjande av våtmarker. De länder som undertecknat konventionen ska bland annat utse de mest värdefulla våtmark- och vattenmiljöerna i landet som Ramsarområden och se till att de bevaras. 

Tillgänglighet

I Kvismaren finns flera tillgängliga utsiktstorn: vid Löten, Rysjön och Killingemaden (Ormkullaplattformen). En hårdgjord stig leder fram till tornet vid Löten medan vägarna fram till tornen vid Rysjön och Killigemaden (Ormkullaplattformen) är gräsbevuxna och kan vara något ojämna. Vid Rysjötornet kan en medhjälpare behövas för att ta sig upp för rampen och öppna dörren till tornet. Vid Öby kulle finns tillgänglig toalett (öppen året runt) och en hårdgjord stig utmed södra sidan om kullen, där man under våren kan spana efter ormar. I anslutning till parkeringen vid Öby kulle finns även en eldplats.

Finns det ved?

Ved finns vid eldplatsen. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande gäster. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved. Det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet.

Ta bussen till reservatet

Länstrafikens buss 824 går från Örebro till Norrbyås, strax norr om naturreservatet.

Teckentolkad information

Om fågellivet i Kvismaren

Vårens utflykter i naturreservatet Kvismaren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • skada mark eller växtlighet t ex genom grävning eller blomplockning
 • störa djurlivet
 • medföra okopplad hund
 • elda
 • köra motordrivet fordon
 • parkera på annat än särskilt angivna platser
 • använda båt, kanot eller annan vattenburen farkost
 • tälta eller ställa upp husvagn

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Kommun: Örebro, Hallsberg och Kumla

Bildat år: 1978, utvidgat 1979, 1981, 1982 och 1996

Areal: 732 hektar

Markägare: Naturvårdsverket och enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240058 Kvismaren

Ramsar: Området ingår i den globala naturvårdskonventionen Ramsar, 24 Kvismaren

Läs mer om ramsarområdet Kvismaren (ramsar.org) Länk till annan webbplats.

Beslut naturreservatet Kvismaren 1978-1996 Pdf, 5.4 MB.

Skötselplan naturreservatet Kvismaren Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240058 Kvismaren (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Reservatet ligger ca 14 km sydost om Örebro och ca 14 km öster om Kumla. Reservatet kan nås från flera olika håll. Skyltar finns vid riksväg 52 mellan Kumla och Odensbacken samt efter väg 207 mellan Örebro och Odensbacken. Huvudentrén finns vid Öby kulle, centralt i reservatet. Koordinater till huvudentrén (Öby kulle): 59.1779293,15.3763245 (WGS84), 6559925.48,521508.99 (SWEREF99).

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss