Kvismaren

Utsikt över våtmarkslandskap

Utsikt från Öby kulle. Foto: Elisabeth Karlsson

Naturreservatet Kvismarens återskapade sjöar bildar idag en av Mellansveriges häftigaste våtmarker om man är fågel - eller gillar att spana efter fåglar. Inte minst på våren och hösten då många flyttfåglar passar på att rasta här. På våren är det även många som besöker Öby kulle i reservatets mitt, där en stor mängd ormar samlas bland solvarma stenar innan de ringlar ut i Kvismaredalen.

Vintertid vid Kvismaren

Det finns förmodligen ingen i länet som kan mer om Kvismarens naturreservat än kommunekolog Mats Rosenberg. Här berättar han lite om allt som gjorts i området och när man ska åka dit och vad man ska spana efter.

Före sjösänkningen

Innan Hjälmarens yta sänktes i slutet av 1800-talet var Östra och Västra Kvismaren två grunda sjöar. Enligt den gamla häradskartan från 1860-talet utgjorde strandängarna runt sjöarna vidsträckta slåttermarker. Kanske betade kor även strandängarna efter slåttern. Sjöarna utnyttjades även för jakt, fiske och vasstäkt.

Erik Rosenbergs upptäckt

När Hjälmaren sänktes med en och en halv meter började sjöarna sakta att växa igen. Bladvassen intog de forna klarvattenytorna, och när ornitologen Erik Rosenberg under 1920-talet ”upptäckte” området var det redan starkt igenvuxet. De årligen återkommande översvämningarna fick man bukt med under 1950-talet, då området vallades in och Kvismare kanal rätades ut.

Restaurering av sjöarna

I dag har människan genom aktiva naturvårdsinsatser återskapat delar av Kvismaren. Bladvassen är bortfräst och vattenståndet regleras för att efterlikna naturliga nivåskillnader. Kvismaren är ett stort område med många observationsplatser, vandringsleder och fågeltorn. Öby kulle är basen i området. Här finns toalett, grillplats och informationsskyltar.

Stora mängder ormar

Vid Öby kulle kan också stora mängder snok och huggorm ses när de under de första varma vårdagarna letar sig fram från sina övervintringshålor djupt inne i den frostfria kullen. Efter parning söker de sig ut i landskapet.

Våtmarkernas fåglar

Från Öby kulle leder en stig mot Rysjön, där plattformar och fågeltorn ger möjlighet att se fåglarna på nära håll. I Rysjön häckar bland annat snatterand, årta, svarthakedopping, gråhakedopping och skedand. I bladvassbältena häckar rördrom, skäggmes, trastsångare och brun kärrhök. Från Öby kulle leder också en vandringsled via Västra Fågelsjön till Östra Fågelsjön och Åslaholmen.

Naturreservatet Sörön

Längre bort ligger naturreservatet Sörön, som med sin imponerande ek- och almskog drar till sig många hålhäckande fågelarter och sångare. Sörön var före sänkningen av Hjälmaren i slutet av 1800-talet en ö. Besök gärna Sörön under våren, då ett hav av vitsippor blommar. De ytor som i dag betas är den tidigare åkermarken. Här finns många spår efter det gamla odlingslandskapet, som husgrunder, jordkällare, stenmurar och odlingsrösen.

Hästsvans och kalmus

I våtmarkerna finns flera ovanliga växtarter som trivs i den näringsrika slättsjön. Några exempel är smalbladigt kaveldun, hästsvans, vattenaloë och kalmus. Området hyser också många trollsländearter.

200 fågelarter varje år

Varje år ses omkring 200 fågelarter i området. Flera av dem är sällsynta, med mer eller mindre återkommande gäster som aftonfalk, busksångare, kornknarr, vaktel, dubbelbeckasin, turturduva, vassångare, lappsparv, havsörn och pilgrimsfalk. Kvismaren är en viktig rastlokal för bland annat tranor och gäss. Under höstkvällarna flyger stora flockar gäss och tranor in i området för övernattning, och det är ett urtidslikt, magnifikt skådespel att höra och se tusentals fåglar gå ner för landning i skymningen.

Internationellt värdefullt Ramsarområde

Sverige har utsett Kvismaren som ett Ramsarområde. Ramsarkonventionen är ett internationellt avtal med syfte att uppnå bevarande och hållbart nyttjande av våtmarker. De länder som undertecknat konventionen ska bland annat utse de mest värdefulla våtmark- och vattenmiljöerna i landet som Ramsarområden och se till att de bevaras. 

Tillgänglighet

I Kvismaren finns flera tillgängliga utsiktstorn: vid Löten, Rysjön och Killingemaden (Ormkullaplattformen). En hårdgjord stig leder fram till tornet vid Löten medan vägarna fram till tornen vid Rysjön och Killigemaden (Ormkullaplattformen) är gräsbevuxna och kan vara något ojämna. Vid Rysjötornet kan en medhjälpare behövas för att ta sig upp för rampen och öppna dörren till tornet. Vid Öby kulle finns tillgänglig toalett (öppen året runt) och en hårdgjord stig utmed södra sidan om kullen, där man under våren kan spana efter ormar. I anslutning till parkeringen vid Öby kulle finns även en eldplats. Ved finns på plats. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande besökare. Vi fyller regelbundet på vedförrådet men kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • skada mark eller växtlighet t ex genom grävning eller blomplockning
 • störa djurlivet
 • parkera på annat än särskilt angivna platser
 • använda båt eller kanot inom reservatet
 • tälta, göra upp eld och framföra motorfordon inom reservatet annat än på särskilt anvisade platser vid Öby kulle
 • störa betesdjuren
 • medföra okopplad hund

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Fakta

Kommun: Örebro, Hallsberg och Kumla
Bildat år: 1978, utvidgat 1979, 1981, 1982 och 1996
Areal: 732 hektar
Markägare: Naturvårdsverket och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000
Ramsar: Området ingår i den globala naturvårdskonventionen Ramsar

Läs mer om ramsarområdet Kvismaren på ramsar.org (engelska) Länk till annan webbplats.

Beslut naturreservatet Kvismaren 1978-1996 Pdf, 5.4 MB.

Teckentolkad information

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön