Kulanbeståndet

Blockig skogsmiljö

Kulabeståndet. Foto: Åsa Forsberg

Naturreservatet Kulanbeståndet är ett litet område som skyddats för sina stora granar och tallar. Träden i reservatet har aldrig påverkats av det moderna skogsbruket. Många av träden är riktigt grova och hela 250-300 år gamla. Ta en promenad i den lilla gammelskogen mitt i den vanliga ”storskogen”.

”Naturskog” på liten yta

I Kulan finns många mycket gamla och grova tallar, en ovanlig syn i dagens maskinellt brukade skogar. De äldsta tallarna kan vara omkring 300 år gamla. Den grövsta tallen var år 2006 hela 2,5 meter i omkrets. I området finns även gott om döda stående och liggande tallar, en livsnödvändighet för många fåglar, insekter, lavar och mossor. I områdets sydöstra del byts blåbärsriset ut mot en rikare växtlighet. Håll utkik efter den sällsynta myskmåran som växer nedliggande och snärjande över mark, stenar och stockar. Ät inte ormbärets blåsvarta och giftiga bär!

Kungens masteträd

De ståtliga tallarna i Kulan har stått skyddade under lång tid. Till en början för kungens räkning som virke till båtmaster. Under 1600-talet byggdes många krigsfartyg i Sverige. Kungen ville försäkra sig om tillgången på masteträd. Bönderna förbjöds från år 1668 att hugga ner rakvuxna tallar, som var minst 20 meter långa och 60 centimeter tjocka nedtill. När det statliga skyddet av mastträd upphörde år 1934, skyddades det gamla trädbeståndet i Kulan som naturminne. Idag är det naturreservat. Den trevliga vandringsleden Ringsbergsleden löper genom reservatet. Leden går genom vackra omgivningar kring Sottern.

Tillgänglighet

Kulanbeståndet hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • göra upp eld
  • skada träd och buskar
  • skräpa ner

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 1934 (naturminnesmärke) 1967 (naturreservat)
Areal: 2 hektar
Markägare: Askers häradsallmänning
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturminnet/naturreservatet Kulanbeståndet Pdf, 949.8 kB.

Skötselplan naturreservatet Kulanbeståndet Pdf, 383.4 kB.