Ulvdrågen

Myr med klen tallskog

Ulvdrågen, Kujmossen. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Ulvdrågen ligger i ett höglänt och kuperat landskap, som bildar en karg mosaik med myrar, sumpskog och tallskog. Här finns ett betydande antal ovanliga och krävande arter.

Naturskog

Kviddtjärnsåsen sträcker sig i nord-sydlig riktning. På östsida finns en mindre sprickdal som längre söderut övergår i myrdråget Ulvdrågen. Större delen av skogen i naturreservatet är runt 170 år gammal. De äldsta träden grodde redan på 1600-talet, kanske tidigare. I området finns det gott om toppbrutna träd. På höjderna faller snön ofta redan tidigt på hösten. Den tidiga blötsnön fryser fast i grantopparna, som efter varje snöfall byggs på till allt tyngre snöhattar. Tillslut bryts toppen av men nya skott skjuter snart fram, varför dessa granar ofta har flera toppar bredvid varandra.

Åter jord

I de gamla barrskogarna finns gott om död ved. Den förmultnande veden tillsammans med det fuktiga lokalklimatet, gör att det finns ett stort antal sällsynta vedsvampar i reservatet. Flera arter av tickor återfinns på tall- och granstammar. Kötticka till exempel, kräver konstant hög luftfuktighet och murkna stockar och träddelar att växa på. Doftskinn är en svamp som bryter ned veden i trädet, och kan ha upp till meterlånga fruktkroppar. Den förekommer i olikåldriga, under lång tid orörda skogar med toppbrottskador, precis som här. 

Flyttfågel

I den lilla sjön Långtjärnen häckar smålom. Det är typiskt för smålom att häcka i en liten, ofta fiskfri sjö, medan de söker föda i de större sjöarna i närheten.

Kolmilor och torparliv

Fram till 1900-talets första hälft tillverkades träkol i milor runt om i skogarna vid Ulvdrågen. I närheten av Store Flosjön finns resterna efter torpet Kassfallet. Än idag syns både husgrunder och de små terrasserade åkerlapparna. I områdets södra del låg torpet Berga, vars små åkerlappar och ängsmarker idag är igenväxta av skog.

Tillgänglighet

Ulvdrågen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning,
  • utan länsstyrelsens tillstånd lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 2009
Areal: 243 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Ulvdrågen Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.