Blecktjärnsskogen

Sjö skymtar bakom träd och stenröse

Gamla råröset vid Södra Blecktjärn. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Blecktjärnsskogen ligger i Karlskoga och Hällefors kommuner, mellan Karlskoga samhälle och Loka. Området gränsar till Murstensdalens naturreservat. I området finns värdefulla naturskogar och många intressanta arter av svampar, lavar och mossor.

Blecktjärnsskogen gränsar i väster till naturreservatet Lokadalen och i öster till naturreservatet Murstensdalen. Vandra in på markerade stigar i Blecktjärnsskogen från entré Lokadalen eller Karbo i Murstensdalen.

Träd från 1400-talet

Naturreservatet Blecktjärnsskogen bildades 2014 och ligger i Karlskoga och Hällefors kommuner, mellan Karlskoga samhälle och Loka. Området gränsar till Murstensdalens naturreservat. I området finns värdefulla naturskogar och många intressanta arter av svampar, lavar och mossor. Sedan lång tid sköter Blecktjärnsskogen sig själv. Här får träden dö av ålderdom. Men det är ingen orörd urskog du har framför dig. Här och var syns gamla stubbar efter forna tiders avverkningar. Reservatets äldsta tall grodde för mer än 500 år sedan, men de flesta av träden är runt 150 år gamla.

Spår efter bränder

Innan de snabba brandkårsutryckningarnas tid härjades Bergslagens skogar ofta av bränder. Under 1600- och 1700-talen brann skogen så ofta som vart tionde år. Mängder av kolade tallstubbar vittnar om eldens framfart. Liksom brandljud – brandskador på gamla tallar som börjar långt ner på stammen och smalnar av uppåt.

Vedlevande rariteter

Blecktjärnsskogen är en fristad för växter och djur som inte klarar sig i modernt brukade skogar. Gammelträd, högstubbar och fallna trädjättar är hem för sällsynta svampar, mossor och lavar. I fuktiga miljöer intill tjärnar, kärr och källdrag är mångfalden ovanligt rik med rariteter som brunpudrad nållav och stjärntagging.

Skogens fåglar

I många av skogens gammeltallar finns bohål utmejslade av spillkråkans kraftiga näbb. När spillkråkan överger sitt bo kan andra arter flytta in. Som pärlugglan, vars hoande ofta hörs under månljusa vinternätter. Tretåig hackspett, järpe och tjäder är andra vildmarksfåglar som trivs i Bläcktjärnsskogen.

Skogen och människan

Om gammeltallarna kunde tala skulle de berätta om jägare, svedjefinnar och vadmalsklädda människor med yxan i hand. Spåren efter dessa människors arbete syns idag som gamla avverkningsstubbar och kolbottnar, spår efter kolmilor. I reservatet finns också två övergivna torpställen, Svensbo jordetorp och Nutrikes.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
 • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten bilväg eller befintliga skogsbilvägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller fallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och med medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
 • cykla eller rida annat än på bilväg,
 • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt eller fiske,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Men du får:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, men inte fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Hällefors

Bildat år: 2014

Areal: 223,7 ha

Markägare: staten genom Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Blecktjärnsskogen Pdf, 1.3 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Blecktjärnsskogen ligger ca 21 km söder om Grythyttan i Hällefors kommun, mellan naturreservaten Lokadalen och Murstensdalen. Du kan vandra genom Murstensdalen fram till Blecktjärnsskogen eller från Lokadalen söder om Paddtjärnen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss