Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gällsjöhöjden

Blockig, mossklädd skogsmark

Gällsjöhöjden. Foto: Ingrid Andrén

Gammelskogen i naturreservatet Gällsjöhöjden har stått orörd under lång tid. Grova tallar och åldriga granar med spår efter tretåig hackspett bidrar till känslan av vildmark. Här finns också gott om tjäder.

Gammal skog och död ved

På Gällsjöhöjden har det knappast bedrivits något skogsbruk sedan arbetshästen försvann ur skogsbruket. Stora delar av skogen började växa någon gång under 1800-talet. Sedan dess har skogen fått sköta sig själv och har utvecklat tydliga drag av naturskog. Här finns många äldre, senvuxna granar och flera av tallarna är riktigt gamla, uppemot 350 år. Det finns också gott om stormfällda träd och högstubbar, där många insekter, mossor och svampar trivs. I reservatet kan man bland annat hitta stjärntagging, en sällsynt svamp som växer på undersidan av murkna granstammar.

Typiska skogsfåglar

I Gällsjöhöjden trivs även många storskogens fågelarter, däribland tjäder som har en stark stam och spelar i området. Här häckar också tretåig hackspett, en ovanlig art som ställer höga krav på sin livsmiljö och trivs i naturskogar med döda träd. Den lämnar typiska spår efter sig i form av hackmärken i band runt trädstammarna, så kallade drickringar.

Sällsynta lavar

Gällsjöhöjdens högsta punkter når närmare 300 meter över havet.Fjälltjärnen är en av Karlskogas högst belägna tjärnar. Skogen på höjderna är gles med smalkroniga granar. Många träd är toppbrutna, ett resultat av områdets bistra klimat med många snörika vintrar. Det stora inslaget av mossar, myrstråk och sumpskogar skapar en hög luftfuktighet i området, vilket gynnar många ovanliga lavar. Här växer bland annat norsk näverlav, en mycket sällsynt art som kräver orörd skog med hög och jämn luftfuktighet.

Pyr-Brittas hälsokälla

Det är glest mellan spåren efter människor reservatet. Några mindre torp har funnits i närområdet, bland annat Gällsjötorp och Pyrbo strax norr om Lilla Gällsjön. Efter hus och odlingsmark finns idag bara lämningar kvar. Nordväst om Pyrbo ligger Pyr-Brittas källa, en hälsokälla med lång tradition i trakten.

Tillgänglighet

Gällsjöhöjden hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • Bortföra eller skada döda träd eller träddelar          

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Karlskoga och Hällefors

Bildat år: 2007

Areal: 291 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Reservatsbildare: Länsstyrelsen   

Förvaltare: Länsstyrelsen          

Beslut bildande naturreservatet Gällsjöhöjden Pdf, 214.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skötselplan naturreservatet Gällsjöhöjden Pdf, 62.3 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Gällsjöhöjden är beläget 16 km NNO om centrala Karlskoga, 4 km NV om Karlsdal. Vägen som ansluter söderifrån via Korsbäcken är avstängd med vägbom.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss