Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Mossaberget

En vattenspegel skymtar mellan trädstammar i skogsmiljö

Bastlandstjärnen i Mossaberget.

I naturreservatet Mossaberget möter du det vilda och dramatiska landskap som är typiskt för Tivedenbygden. Områdets sprickdalar skapar en variationsrik natur med torra hällmarker på höjderna och fuktiga sänkor.

En del av Tiveden

Mossabergets gammelskog har stora likheter med naturen i Tivedens nationalpark och tryggar finfina livsmiljöer för tjädern och andra arter som är beroende av stora områden för sin överlevnad. Här möter du samma glesa tallskogar på lavklädda hällmarker och fuktigare granskogsmiljöer i sprickdalarna som i nationalparken. Den stora variationen är typisk för gammal skog som klarat sig undan storskalig skogsbruk. Här finns träd i alla åldrar såväl som döda träd. Omväxlande slutna och öppnare miljöer, fuktiga och torra bidrar också till en mångfald av livsmiljöer för växter och djur som blir allt mer sällsynta i vår brukade natur. Och det kan de nog tacka den svåra terrängen för som länge försvårat skogsbruket.

Skogsbete och brand

Men orörd av mänsklig hand är skogen knappast. De närliggande gårdarna har i småskaliga former hämtat virke till husbehov och även låtit sin boskap beta i skogen. Även brand är en faktor som med återkommande påverkat skogen, bland annat en omfattande skogsbrand i området omkring år 1850, vilket kan förklara att den genomsnittsliga åldern på den äldre skogen ligger på 150-160 år vid reservatets bildande.

Typiska arter

I den äldre barrskogen hittar vi arter som grynig blåslav, skuggblåslav, gammelgranlav, kattfotslav, garnlav, västlig hakmossa, skogstrappmossa, vedtrappmossa, vedticka, ullticka, rävticka, tretåig hackspett och tjäder.

Tillgänglighet

Mossaberget hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller om kullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • rida förutom på vägar och anvisade ridleder enligt beslutskarta,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär-, matsvamp- och blomväxter för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Laxå

Beslutsår: 2022

Areal: 212 hektar

Markägare: Enskilda samt Sveaskog

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Mossaberget Pdf, 1.1 MB.

Skötselplan naturreservatet Mossaberget Pdf, 909 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Mossaberget ligger 1,5 km sydöst om Tiveds kyrka.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss