Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gränseskogen

Skogsbevuxen sjöstrand

Gränseskogen gränsar till Lilla Sörsjön. Foto: Astrid Andersen

I naturreservatet Gränseskogen liknar den mossrika barrskogen en riktig urskog med högresta gamla träd och ett myller av liggande stammar och död ved. Träden växer och dör, faller omkull och bryts sönder av insekter och svampar för att återgå till naturens oändliga kretslopp.

Svårbrukad kronopark

I motsats till dagens yngre välskötta skogar präglas det här reservatet av att träden fått leva i fred under en lång tid. Området skyddades på 1950-talet eftersom det redan då ansågs vara ett unikt urskogsområde inom Klotens stora kronopark. Att Gränseskogen var svårtillgänglig och tillväxten låg spelade säkert också en roll – den var därmed av litet intresse för Domänstyrelsens skogsbruk. Reservatet omges av naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten.

Mångsidiga tallar

Huvuddelen av träden började växa omkring mitten av 1800-talet och den äldsta åldersbestämda tallen någon gång omkring år 1770. Tallen blev del av vår natur redan efter den senaste istiden och människor har i alla tider nyttjat trädet för olika ändamål. Den är rik på kåda och man har framställt både terpentin och harts från tallen. Förr uppskattades de c-vitaminrika tallskotten som botemedel mot bland annat skörbjugg och gikt. Livligt i gammelskogen Gammelskogens livsmiljö gynnar en mångfald av insekter och svampar som har fått det allt svårare att överleva i dagens välstädade och rationellt skötta skogar. Särskilt de riktigt grova tallarna som står lite för sig själv i solbelysta lägen är en fristad för många sällsynta insektsarter.

Rutmönstrade blad

Vänd blicken från de resliga träden till markens små underverk. En av alla arter som är typisk för gamla skogar är den lilla orkidén knärot. Trots att den hör till våra vanligaste orkidéer förbises den lätt. Undersöker du den på närmare håll lägger du märke till de rutmönstrade bladen och de små håriga blommorna.

Tillgänglighet

Gränseskogen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar och vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
 • utföra ristningar på torrträd eller bark eller att skada lågor
 • göra upp eld
 • tälta
 • framföra motordrivet fordon eller cykla
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av insekter eller andra evertebrater

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 1952 (domänreservat), 1996 (naturreservat)

Areal: 3 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Gränseskogen Pdf, 1.3 MB.

Hitta hit

Från Kopparberg, ta länsväg 233 österut mot Kloten. Strax före Kloten, sväng norrut mot Lilla Sörsjön. Åk 5,5 km till parkering. Reservatet nås efter 1 km promenad.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss