Gränseskogen

Skogsbevuxen sjöstrand

Gränseskogen gränsar till Lilla Sörsjön. Foto: Astrid Andersen

I naturreservatet Gränseskogen liknar den mossrika barrskogen en riktig urskog med högresta gamla träd och ett myller av liggande stammar och död ved. Träden växer och dör, faller omkull och bryts sönder av insekter och svampar för att återgå till naturens oändliga kretslopp.

Svårbrukad kronopark

I motsats till dagens yngre välskötta skogar präglas det här reservatet av att träden fått leva i fred under en lång tid. Området skyddades på 1950-talet eftersom det redan då ansågs vara ett unikt urskogsområde inom Klotens stora kronopark. Att Gränseskogen var svårtillgänglig och tillväxten låg spelade säkert också en roll – den var därmed av litet intresse för Domänstyrelsens skogsbruk.

Mångsidiga tallar

Huvuddelen av träden började växa omkring mitten av 1800-talet och den äldsta åldersbestämda tallen någon gång omkring år 1770. Tallen blev del av vår natur redan efter den senaste istiden och människor har i alla tider nyttjat trädet för olika ändamål. Den är rik på kåda och man har framställt både terpentin och harts från tallen. Förr uppskattades de c-vitaminrika tallskotten som botemedel mot bland annat skörbjugg och gikt. Livligt i gammelskogen Gammelskogens livsmiljö gynnar en mångfald av insekter och svampar som har fått det allt svårare att överleva i dagens välstädade och rationellt skötta skogar. Särskilt de riktigt grova tallarna som står lite för sig själv i solbelysta lägen är en fristad för många sällsynta insektsarter.

Rutmönstrade blad

Vänd blicken från de resliga träden till markens små underverk. En av alla arter som är typisk för gamla skogar är den lilla orkidén knärot. Trots att den hör till våra vanligaste orkidéer förbises den lätt. Undersöker du den på närmare håll lägger du märke till de rutmönstrade bladen och de små håriga blommorna.

Tillgänglighet

Gränseskogen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar och vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
 • utföra ristningar på torrträd eller bark eller att skada lågor
 • göra upp eld
 • tälta
 • framföra motordrivet fordon eller cykla
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • utan länsstyrelsens tillstån bedriva insamling av insekter eller andra evertebrater

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 1952 (domänreservat), 1996 (naturreservat)
Areal: 3 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Gränseskogen Pdf, 1.3 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön