Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jämmerdalen

Stig genom gles tall och granskog på lavklädd mark med blåbärsris

Jämmerdalen. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Jämmerdalen har fått sitt namn efter en av flera trånga sprickdalar i reservatet. Skogen i området domineras av granskog som är tät, skuggig och försumpad. I reservatets norra del öppnar sig landskapet runt Småtjärnarna. Här passerar även Bergslagsleden genom reservatet.

Mäktig sprickdalsterräng

Naturreservatet Jämmerdalen ligger i den mycket kuperade terrängen öster om Norra Finnfall. Tre sprickdalar dominerar reservatet. De är från söder till norr: Jämmerdalen, Lilla Oxdalen och Skitibacksdalen. Mellan och omkring sprickdalarna finns elva mindre bergstoppar. I reservatets västligaste del ligger Kvarndalen.

Skogsbränder i Jämmerdalen

De svårtillgängliga branterna, blockiga bergsryggarna och trånga sprickdalarna har gjort att största delen av skogarna har stått orörda under lång tid. Delar av skogen är dessutom brandpåverkad. Flera av de gamla tallarna har spår efter minst en skogsbrand.

Växter och djur

Jämmerdalen har god tillgång på skuggiga block, bergväggar och lodytor där fukten håller sig kvar även under de torraste sommardagarna. Några av de hotade arter som finns här är de sällsynta mossorna nordisk klipptuss, sydlig knappnålsmossa och skuggmossa. En av de hotade lavar som finns i reservatet är norsk näverlav vilken växer på både bergvägg, stenblock och gran i reservatet. Minst en tjäderlekplats finns i naturreservatet. En av gammelskogens mest kända hackspettar, den tretåiga hackspetten, häckar ofta i skogarna vid Jämmerdalen.

Svedjefinnar röjde mark

Till Ljusnarsberg kom under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet många finnar. De slog sig ner på höjderna kring sjöarna och röjde små åkrar genom svedjebruk, därför kallas de för ”svedjefinnar”. Små ytor i skogen röjdes och brändes. I askan såddes sedan råg. Norra Finnfall sydväst om reservatet berättar genom sitt namn om traktens finska historia.

Hyttornas tid

Skogarna i Bergslagen uppvisar mer eller mindre tydliga spår efter den kolvedhuggning och kolning som praktiserades i skogarna från 1600-talet till 1940-talet. Svedjefinnarna som bosatte sig här och tog skogarna i besittning fick nu sluta att fälla och bränna upp skogen. Stora mängder kol behövdes till framställningen av järn och koppar varför en omfattande kolning bedrevs på skogarna runt hyttorna. Vid Jämmerdalen var de norra och västra delarna av området så kallad ”hytteskog”. Lämningen efter kolmilan, kolbottnen, består oftast av en cirkelrund svag upphöjning i marken 5 – 8 meter i diameter.

Kvarnen vid bäcken

I reservatets nordvästra del rinner Kvarnbäcken. Här har en gång funnits en kvarn. Idag kan man fortfarande se de stenblock som utgjorde kvarnbyggnadens grund. En bit uppströms ruinen ligger en kvarnsten kvarlämnad mitt i bäckfåran.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • Medföra ej kopplad hund
 • Störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt skada växtligheten. Bär och matsvamp får dock plockas
 • bedriva insamling av insekter eller andra evertebrater
 • göra ristningar på torrträd eller bark eller att skada liggande trädstammar
 • tälta och bygga kojor
 • framföra motordrivet fordon eller cykla annat än på allmän väg
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • sätta upp orienteringskontroller eller anordna snitslade spår

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg

Bildat år: 2005

Areal: 163,4 hektar

Markägare: Naturvårdsverket och enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Jämmerdalen Pdf, 1.7 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Jämmerdalen ligger ca 7 km nordost om Kopparberg. Från riksväg 50 åker man väg 233 mot Kloten. Efter ca 6,5 km, vid gården Norra Rifallet, finns en parkering med informationstavla vid vägens östra sida. Följ en skogsbilväg ca 2 km fram till södra delen av reservatet. Man kan också nå reservatet via Bergslagsledens etapp 1, som går genom norra delen av reservatet.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss