Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rällsälven och Bredsjöbäcken

Älv i skogslandskap

Rällsälven. Foto: Mattias Sterner

I naturreservatet Rällsälven och Bredsjöbäcken skyddas delar av två värdefulla vattendrag med omgivande skogar och våtmarker. Här får flera hotade arter en fristad, som flodpärlmussla, öring och kungsfiskare.

En bäck och en älv

Reservatet omfattar delar av två vattendrag. Rällsälven rinner mellan sjöarna Ljusnaren och Rällen och omfattar såväl forsande partier som mer lungflytande delar. Den mindre Bredsjöbäcken rinner från den högre belägna Bredsjön ned till Rällsälven. Delar av vattendragen är förhållandevis orörda även om både rensning och rätning förekommit i äldre tid. Tack vare det finns ännu både öring och flodpärlmussla i de båda vattendragen. Båda är kräsna arter som kräver vattenmiljöer med grusbottnar med både stenar och block i vattenfåran.

Kungsfiskarens vatten

Nedfallna döda träd i vattnet skapar en perfekt miljö för många insekter och smådjur, som i sin tur står på menyn för såväl fiskar, musslor och många fåglar. Även den sällsynta Kungsfiskaren hittar gott om mat i reservatet. Trots sin färgglada fjäderdräkt med nästan självlysande blå rygg och orange mage är den oftast svår att upptäcka. Håll utkik längs strandkanten, den sitter gärna helt stilla på en gren som sticker ut över vattnet och spanar efter fisk. Forsärla och strömstare är kanske läggare att hitta, precis som deras namn antyder håller de gärna till vid strömmande vatten.

Mussla beroende av fisk

I reservatets vattenmiljöer lever den sällsynta flodpärlmusslan. Visste du att den är helt beroende av öringen för sin fortplantning? Millimeterstora larver från musslan hakar sig fast som parasiter på öringens gälar och lever där i 9-11 månader. Den lilla larven har då utvecklats till en liten, liten mussla och släpper taget för att gräva ned sig på bäckens botten. Efter 15-20 år är musslan könsmogen och kan föröka sig. Den äldsta flodpärlmussla som hittats i Sverige var 280 år. Sitt namn har den fått för att den kan bilda pärlor som ”skavskydd” kring sandkorn eller en parasit på insidan av skalet.

Skogens arter

Idag omges vattendragen främst av barrskog, bitvis med gott om lövträd som asp. I söder finns ett område med lövträdsdominerad sumpskog, på mark som tidigare brukats som betesmark och viss odling. Under 1800-talets mitt bestod större delen av området sydöst om Rällsälven av ett relatuvt öppet jordbrukslandskap som med tiden övergetts och vuxit igen, och i enstaka fall även planterats med skog. Bland skogens spännande och mer sällsynta arter hittar vi svampar som fjällig taggsvamp, vedticka, gräddticka och ullticka. En lupp är bra att ha om du vill spana efter mossor och lavar, som grön sköldmossa, aspfjädermossa, gulnål och kornig nållav.

Bäck i skogsmiljö

Bredsjöbäcken. Foto: Mattias Sterner

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
  • köra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • elda annat än på iordningställda grillplatser, döda eller levande träd eller träddelar från reservatet, får inte användas vid eldning,
  • cykla annat än på befintliga vägar eller cykelleder,
  • skada vegetation till exempel genom att gräva upp ris, gräs, örter, mossor eller lavar, förbudet gäller inte bär-, matsvamp- och blomplockning,
  • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt och fiske,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra inventeringar eller andra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling eller märkning av växter och djur, framförande av motordrivet fordon i terräng, uppförande av tillfälliga anläggningar eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg

Beslutsår: 2022

Areal: 73 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Rällsälven och Bredsjöbäcken Pdf, 2.9 MB.

Skötselplan naturreservatet Rällsälven och Bredsjöbäcken Pdf, 736.6 kB.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 4 km söder om Kopparberg.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss