Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norrängenbeståndet

en person står vid en bäck i skogen, över bäcken flera nedfallna träd

Norrängenbeståndet. Foto: Astrid Andersen

Naturreservatet Norrängenbeståndet är ett naturminne och består i huvudsak av en grov och högvuxen granskog, med inslag av äldre tallar, samt enstaka lövträd. Många av träden är imponerande i sin reslighet. De grövsta tallarna har en medeldiameter på cirka 60 cm i brösthöjd och de grövsta granarna cirka 50 cm. De äldsta träden har en ålder på omkring 200 år.

Naturskog

Tack vare lång obruten kontinuitet har skogen utvecklats mot ett naturskogstillstånd, med olikåldrigt trädskikt, luckor i krontaket och död ved i olika stadier av förmultning. Den döda veden utgörs huvudsakligen av fallna träd, lågor, men även av enstaka torrträd. I skogen finns en för barrskogar typisk vegetation, men i östra delen finns inslag av rikare flora, i en liten bäckravin, exempelvis hassel, strutbräken, ögonpyrola, blåsippa, ormbär och tussilago.

Masteträd

Norrängenbeståndet är ett så kallat masteskogsområde. Med anledning av virkesåtgången i flottan under 1600- och 1700-talen förbjöd kronan 1668 avverkning av furor som kunde vara lämpliga till fartygsmaster. På allmänningarna i länet fanns ett antal särskilt utsedda områden med masteträd. Förbudet på allmänningarna gällde till 1932. I början av 1930-talet fattades ett myndighetsbeslut om att vissa masteskogsområden skulle fredas som naturminnesmärken. Norrängenbeståndet skyddades därför som naturminne 1934, genom beslut av Länsstyrelsen. Genom 1964 års naturvårdslag (numera ersatt av Miljöbalken) kom Norrängenbeståndet att betraktas som ett naturreservat.

Tillgänglighet

Norrängenbeståndet hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • fälla eller skada träd
  • göra åverkan på mark och vegetation

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Hallsberg

Bildat år: 1934 (ursprungligen naturminne, idag naturreservat)

Areal: 1,5 hektar

Markägare: Kumla häradsallmänning

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Norrängenbeståndet Pdf, 1.4 MB.

Hitta hit

Norrängenbeståndet ligger nära västra stambanan, ca 3 km söder om Hallsberg. från RV 50 mellan Hallsberg och Åsbro, sväng av mot Blåberga. Efter ca 2 km, sväng mot Blåberga igen. Vägen gör en 90-graderssväng i Blåberga by. Efter ytterligare ca 1,5 km åker du över en järnvägsbro. Strax därefter leder en liten väg med vägbom åt vänster in mot reservatet. Ingen särskild parkering finns för reservatet. Du kommer till Norrängen efter ca 1 km promenad och där finns en informationstavla.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss