Tallskaten

Tallskog med lavar, mossor och ris på marken

Tallskaten. Foto: Astrid Andersen.

I naturreservatet Tallskaten kan du besöka en gammelskog i Järnboås socken där tjädern fortfarande spelar och pärlugglan hoar. Rester efter kolbottnar och kolarkojor vittnar om hårt arbete i skogen.

Spillkråka och tretåig hackspett

Tallskaten består främst av gammal och reslig granskog på bördig mark, men här finns också hällmarker, partier med sumpskog och lövrik barrskog. De äldsta träden i reservatet var små plantor på 1790-talet, så idag har de passerat 200-årsstrecket. Skogens grova aspar ger goda livsbetingelser för hålbyggande fåglar som hackspettar och ugglor. Här hittar man också mossor, svampar och lavar som gärna växer på lövträdens bark och förmultnande stammar.

Hetsiga hannar

Sedan länge är området känt för sin tjäderlek. I april-maj samlas fåglarna vid spelplatsen där tupparna ska vinna hönornas gunst. I gryningsljuset inleds tjäderspelet med hanarnas knäppningar och klunkningar, innan de ger sig ner på marken för sina rituella rörelser och strider som ibland övergår i verkliga slagsmål. Vintertid livnär sig tjäder nästan uteslutande på tallbarr och här och var syns träd som fåglarna har kalasat på. Tjäderbetade tallar känns igen på att de flesta barren nära trädets krona är borta.

Gammal tall

Namnet Tallskaten kommer från en åldrig tall med en torr krona. Det märkvärdiga trädet avverkades i slutet av 1960-talet och länge och väl fanns stubben och rester av toppen, skaten, kvar. På sådana rester av gamla tallar kanske du hittar den lilla ovanliga arten vedtrappmossa. Den bildar en tunn grön matta och ur den sticker det upp skaftliknande utväxter med röda toppar.

Rykande kolmilor

Förr i tiden var det liv och rörelse i skogen. Det finns rester efter minst fem kolbottnar med tillhörande kolarkojor i reservatet. Från norr till söder löper en mycket gammal vandringsväg genom skogen. Med åren har den blivit så nedsliten av människors och djurs idoga tramp, att det på sina håll bildats en hålväg.

Tillgänglighet

Tallskaten hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar.
  • störa djurlivet.
  • framföra motordrivet fordon eller cykla
  • göra upp eld
  • tälta
  • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Nora

Bildat år: 1999

Areal: 24 hektar

Markägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: Området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240092 Tallskaten

Beslut och skötselplan naturreservatet Tallskaten Pdf, 1.3 MB.

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240092 Tallskaten (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Tallskaten ligger ca 4 km norr om Järnboås.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss