Kroksjöskogen

Skog av granar i olika höjd med mossa på marken

Kroksjöskogen. Foto: Jim Hellquist

I naturreservatet Kroksjöskogen möter du en vild och spännande gammelskog, med gott om myrmarker och ett system av flikiga småsjöar. Likt små tomteskägg draperas många grenar av olika hänglavar, och på marken har inlandsisen staplat mängder av stora block.

Fasaskogen

Naturreservatet Kroksjöskogen ligger i utkanten av Kilsbergen i det sjörika och grovblockiga område som kallas Fasaskogen. Den svårtillgängliga terrängen är säkert en av förklaringarna till att skogen här klarat sig undan det storskaliga skogsbruket. Därför finns här idag en variationsrik och artrik gammelskog med träd i olika åldrar såväl som både döda och döende träd. På höjder, myrar och i blockrika marker dominerar tallen, medan granen trivs bättre i svackor och sluttningar. Inslaget av lövträd som asp och björk är rikligt på sina håll.

Läs mer om Fasaskogen

Bergslagsbygd

Kroksjöskogen ligger i en trakt med en lång historia av bergsbruk. Stora mängder träkol behövdes i såväl hyttor och smedjor. I reservatet finns spår efter kolmilor där man tillverkat träkol, vilket var en viktig inkomstkälla för många av traktens torpare. Körslor och huggning var några andra av torparnas sysslor.

Många hänglavar

Sluten granskog i blöta svackor ger en stabilt hög luftfuktighet, något som många mossor och lavar är beroende av. Här växer bland annat grön sköldmossa och vedtrappmossa. Typiskt för Kroksjöskogen och andra delar av Fasaskogen är den rika mängden av olika hänglavar som exempelvis garnlav.

Död ved lever

Till glädje för många sällsynta arter finns det gott om död ved. Den uppmärksamme hittar här svampar som vedticka och ullticka. Inuti död ved lever många olika smådjur och andra organismer, arter som inte kan överleva i dagens storskaligt brukade skogar. Dessa smådjur är ett fint skafferi för hackspettar och andra fåglar. Har du tur kan du få se tjäder och järpe som lever här i skogen.

Tillgänglighet

Kroksjöskogen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar förutom den markerade stig som passerar igenom reservatets västra del.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla förutom på vägar,
 • rida förutom på vägar,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men, det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Lekeberg, Degerfors

Bildat år: 2017

Areal: 269 hektar

Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240122 Kroksjöskogen

Beslut bildande naturreservatet Kroksjöskogen Pdf, 2.2 MB.

Kompletterande beslut om ändrad föreskrift för naturreservatet Kroksjöskogen Pdf, 342.8 kB.

Skötselplan naturreservatet Kroksjöskogen Pdf, 1 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240122 Kroksjöskogen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Kroksjöskogen ligger i kanten av Fasaskogen och återfinns en dryg mil söder om Karlskoga, strax söder om naturreservatet Gällberget samt mellan om naturreservaten Lövfalla och Kilaskogen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss