Lövfalla

Trädgren med hänglavar

Hänglavsklädda trädgrenar i Lövfalla. Foto: Rolf Wedding

Naturreservatet Lövfalla är ett litet område med gammelskog, opåverkad av modernt skogsbruk. Skogen har däremot fått utstå många prövningar, bland annat en skogsbrand 1997 och under våren 2007 drog en tromb genom området.

Fasaskogen

Reservatet ligger i en del av Kilsbergen som är extremt rik på stora block. Sedan gammalt kallas trakten för Fasaskogen. Merparten av granskogen i reservatet är 130 år gammal, men enstaka granar är 150 år. Några 240 år gamla tallar finns också kvar. Lövfalla har mycket av det som är kännetecknande för den opåverkade skogen. Många stora aspar står kvar, fulla med lavar som trivs i det fuktiga klimat som bildas i tät skog.

Läs mer om Fasaskogen

Plockepinn av döda tallar

I reservatets östra del finns också ett brandfält efter en skogsbrand 1997, då fem hektar myr och tallskog fattade eld efter ett blixtnedslag. Flera gamla tallar dog och i dag har nya träd börjat växa upp på platsen. Våren 2007 drog en tromb genom reservatet och fällde många av de äldsta tallarna, som överlevt branden. För den ovane besökaren kan plockepinnet av döda träd upplevas som ostädat. Men den döda veden är i själva verket mer levande än då träden själva levde. Många av de vindfällda tallarna är grova träd, som är ett värdefullt tillskott av livsmiljöer för insekter och svampar som lever av och på död ved. Även vissa fåglar gynnas starkt av död ved, genom den ökade förekomsten av insekter. Det gäller särskilt hackspettar.

Många skyddsvärda arter

Vid en inventering hittades över 50 skyddsvärda arter bland växter, mossor, lavar, svampar och fåglar. Fåglar som kan ses i området är duvhök, järpe, spillkråka, tretåig hackspett, sparvuggla och olika skogsmesar.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld
  • utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller bedriva insamling av mossor, lavar eller vedlevande svampar
  • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller bedriva insamling av insekter eller andra ryggradslösa djur

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Degerfors
Bildat år: 2004, utvidgad 2009
Areal: 41,7 hektar
Markägare: Naturvårdsverket och Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Lövfalla Pdf, 1.8 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, tälta, paddla grön