Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kärne

Barrskog

Kärne. Foto: Michael Andersson

I naturreservatet Kärne skyddas en artrik gammelskog för framtiden. Marken är basisk och hyser en rik flora av kräsna svampar. Skogen är en fristad för ett stort antal andra växter och djur som inte klarar sig i dagens modernt brukade skogar.

Gammelskogens variationsrikedom

Skogen i Kärne är gammal och har troligen aldrig kalhuggits, utan brukats genom plockhuggning, där enskilda träd hämtats ut till ved eller virke. Gammelskogen på berget uppvisar naturskogens typiska variationsrikedom. Även om gran är det dominerande träslaget, hittar vi även flera andra träslag, som tall, asp, björk och gråal. Även åldersmässigt är variationen stor, med träd i alla åldrar såväl som död ved i olika grader av nedbrytning. Här finns därför ett stort utbud på olika livsmiljöer som passar en lång rad djur, växter, svampar, lavar och mossor - arter som har svårt att klara sig i dagens modernt brukade skogar.

Den döda vedens eldorado

Bland arterna som trivs på gamla träd och död ved hittar vi här i skogen svampar som gräddticka och gransotdyna, lavar som ädellav och aspgelélav samt mossor som exempelvis vedtrappmossa. Gammelskogen är även en fristad för många insekter, vars larver lever av död ved. Vilket i sin tur lockar till sig hackspettar och andra fåglar som har insektslarver på sin favoritmeny. Har du tur kan du få en skymt av den sällsynta tretåiga hackspetten med sin gula hjässa.

Exklusiv svampflora

Berget består huvudsakligen av grönsten, vilket precis som kalkberg gör marken basisk och extra bördig. Det finns nämligen många växter och svampar som trivs extra bra, eller till och med kräver basisk jord. Här i reservatet växer många sällsynta svampar, som brödtaggsvamp, koppartaggsvamp, gul taggsvamp, luddticka, druvfingersvamp och violspindling.

Tillgänglighet

Kärne hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • framföra motordrivet fordon,​
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande

Men det är tillåte​t att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.​

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Karlskoga

Bildat år: 2016

Areal: 17 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Biotopskydd: I reservatet ingår ett biotopskyddsområde

Beslut bildande naturreservatet Kärne Pdf, 1.5 MB.

Skötselplan naturreservatet Kärne Pdf, 332 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Kärne ligger 13 km norr om Karlskoga, strax intill väg 205 mellan Karlskoga och Hällefors.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss