Nygårdsvulkanens kalkbarrskog

Extrem närbild på två ovala, gröna fruktkroppar på rödbrun stam mot ljusgrön bakgrund

Sporkapslar av grön sköldmossa. Foto: Fredrik Wilde

I naturreservatet Nygårdsvulkanen växer frodiga lundväxter som vårärt och trolldruva, arter som är sällsynta i barrskog. Att de växer just i dessa skogar beror på den kalkrika berggrunden som bildades under en turbulent tid i jordens historia då det fanns aktiva vulkaner i trakten.

Ovanlig naturtyp

Barrskog på kalkhaltig mark, kalkbarrskog, är en ovanlig naturtyp. Särskilt svampfloran i kalkbarrskogar brukar vara speciell, med inslag av många sällsynta arter. Reservatets svampflora är dåligt känd, däremot finns flera örter som gynnas av kalk, däribland blåsippa, vårärt och trolldruva. Även hassel är kalkgynnad och finns i reservatet.

Sällsynta mossor

Skogen i reservatet är som helhet lite över 100 år gammal, men många tallar är betydligt äldre. De grova tallarna lockar spillkråkor till bobygge och på stammarna växer den ovanliga talltickan. Bitvis finns också gott om död ved. På multnande lågor av gran växer de sällsynta mossorna vedtrappmossa och grön sköldmossa. Direkt på klippblock kan man hitta grov baronmossa och trubbfjädermossa – två sydliga arter som gynnas av den speciella berggrunden.

Vulkaner på havsbotten

Den kalkrika berggrunden bildades för omkring 1900 miljoner år sedan. På den tiden låg det som skulle bli Närke och Bergslagen på havets botten och den vulkaniska aktiviteten var intensiv. Het magma trängde upp ur jordskorpan och varma vattenströmmar förde med sig mineraler. Det var vid den här tiden som Bergslagens järnmalmer bildades. Omkring 50 miljoner år senare avtog den vulkaniska aktiviteten. Magman stelnade och pressades ihop till berg. Nygårdsvulkanen är rester av en stelnad vulkan från den här tiden.

Avstängd stig

På grund av mängden nedfallna träd samt döda träd som riskerar att falla är stigarna i reservatet avstängda tillsvidare. Om du ändå gör ett besök, tänk på att risken för fallande träd är extra stor vid kraftig blåst.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
    göra upp eld

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Hallsberg
Bildat år: 2007
Areal: 55 hektar
Markägare: Staten samt enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Nygårdsvulkanens kalkbarrskog Pdf, 1.2 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön