Salboknös

Blockig rasbran glest bevuxen med barr och lövträd

Blockbranten i Salboknös. Foto: Eva Ekholm-Pehrson

Naturreservatet Salboknös ett av länets mest säregna naturreservat, beläget mellan Hällefors och Kopparberg. I reservatet finns en mäktig blockbrant, det främsta exemplet av sitt slag i Örebro län. I branten växer 500-åriga tallar och vid foten finns grandominerade gammelskogar i mosaik med myrar och bäckar.

Länets äldsta tallar?

Under 1480-talet började några av de än idag levande tallarna att växa under Salboknös stup. Med en ålder på över 500 år är de med stor sannolikhet bland de äldsta i länet. Tallskogen i Salboknös blockbrant är möjligen Örebro läns enda av människan riktigt opåverkade urskog. Den övervägande delen av skogen i reservatet består av barrskog. I fuktiga stråk växer gransumpskog, på berg och i steniga partier finns hällmarkstallskog och på de friska markerna hittar du granskog. Spår av tidigare skogsbränder syns ibland på en äldre tallstubbar, de är då svarta och svedda i kanterna.

Mäktig blockbrant

Den mäktiga blockbranten under Salboknös sydvästra stup är ett bra exempel på hur berggrunden genomkorsas och förändras av sprickbildningar och hur denna påverkan kan skapa mäktiga bergs- och blockformer. Salboknös ligger i en skärningspunkt mellan två spricksystem som dominerar traktens geologi. En sådan här mäktig blockbrant nedanför ett tydligt bergsstup brukar av geologer kallas "talusbrant", "taluskägla" eller bara "talus". En talusbrant uppstår då klippblock bryts loss från stupets övre delar och faller ned för berget. De tyngsta blocken faller i regel längst ned.

Större delen av klippblocken i branten har troligtvis brutits loss ur det spruckna berget av inlandsisen, då den drog fram över Salboknös som en stor hyvel. Spår från detta kan ses i vissa block, där isräfflor fortfarande finns kvar. Med alla sannolikhet växer talusbranten än idag i och med att block lossnar från berget i samband med de kraftiga temperaturväxlingar som kan uppstå under snösmältningen.

Växter och djur

En av de fåglar du kan se eller höra när du besöker Salboknös är korpen. Korpen häckar i branterna och flyger ofta ovanför berget eller sydvästbranten. Andra fåglar som besöker området är fiskljuse, större hackspett, spillkråka, tretåig hackspett, sparvuggla och pärluggla. Du kan även se andra rovfåglar cirkla omkring ovanför blockområdet på den termik (varm luft som stiger upp och hjälper fåglarna att få höjd) som bildas där.

Skogen i reservatet är på sina ställen mycket gammal och man har hittat flera rödlistade lavar i den. Två lavar som trivs i reservatet är lavarna violettgrå tagellav, en hänglav som växer på barrträdsgrenar, och aspgelélav, en grönsvart bladlav som oftast växer på barken av gamla aspstammar. Den sällsynta och vackra lunglaven växer sparsamt på sälg och aspar. Fläckporing, en mycket sällsynt svamp med en ljusgul färg med svagt bruna fläckar, växer på gamla fallna tallar.

Spår efter koltillverkning

Tydliga spår efter kolning finns på flera ställen vid Salboknös. Lämningen efter den utrivna kolmilan (kallas så efter att den är tömd på kol) består oftast av en cirkelrund svag upphöjning i marken, c:a 5 – 8 meter i diameter, ibland större.

Visa hänsyn och var försiktig!

Den blockrika branten vid Salboknös sydvästsida gör området svårtillgängligt för människor och ger därför ett utmärkt skydd för djur som inte vill bli störda. På grund av detta är det väldigt viktigt att du visar hänsyn när du besöker reservatet under perioden februari till och med maj. Du bör inte besöka det blockrika området i sydväst under denna period. Tänk även på risken för skador, det är lätt att halka eller trilla mellan blocken i rasbranten. Var försiktig och undvik helst att gå i blockhavet.

Teckentolkad information

Vinterutflykter i Salboknös

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
  • göra upp eld
  • bedriva bergsklättring i brant och blockhav annat än för tillfällig förflyttning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg

Bildat år: 2004

Areal: 73 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240040 Salboknös

Beslut och skötselplan naturreservatet Salboknös Pdf, 1.4 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240040 Salboknös (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från Kopparberg, åk mot Hällefors. Efter exakt 10 km från Kopparbergs järnvägsstation går en liten skogsväg till vänster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss