Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tjuråsen

Gamla tallar på lavklädd hällmark

Tjuråsen. Foto: Daniel Gustafson

Naturreservatet Tjuråsen är ett stort skogsområde med dramatisk terräng. Den magra tallskogen på höjderna står i skarp kontrast till de frodiga och högresta granskogarna nere i dalgångarna. Skogen har fått stå orörd under lång tid, vilket gör den till en fristad för många ovanliga arter.

Hällmarker och sprickdalar

Reservatets skogar består mest av magra hällmarkstallskogar, men nere i sprickdalarna är vegetationen frodigare. Här står imponerande granskogar med inslag av asp, björk och sälg. Under stenblock och tjocka mossfällar porlar underjordiska bäckar. I dalarna kan också ett nät av körvägar skönjas. De härstammar från skogshästens dagar, men sedan dess har skogen stått orörd. Områdets vilda terräng, med höjdskillnader på närmare hundra meter, har försvårat skogsbruk och bidragit till de höga naturvärdena i reservatet.

Gamla och döda träd

Skogens ålder på omkring 100-150 år är inte anmärkningsvärt hög, men det finns inslag av betydligt äldre träd, både enstaka och i mindre bestånd. En tall högt uppe på en berghäll ovan tjärnen Svinpotten har åldersbestämts till 470 år. I reservatet finns också gott om döda träd - en värdefull livsmiljö för många vedlevande svampar, mossor och insekter. Särskilt nere i dalarna finns på sina ställen riktiga massförekomster av döda stammar. Ullticka är ett exempel på en ovanlig vedlevande svamp som förekommer i reservatet.

Fuktigt lokalklimat

Närheten till Svartälven gör att lokalklimatet är fuktigt, vilket är precis vad många lavar vill ha. I området finns till exempel norsk näverlav, en ovanlig art som kräver extremt hög luftfuktighet. Bland områdets fåglar finns typiska skogsarter som tjäder och tretåig hackspett.

Skogsbrand

Skogen har under århundraden påverkats av skogsbränder. Spår av skogsbrand, så kallade brandljud, förekommer både på levande tallar och gamla tallstubbar. En del stubbar bär spår av upp till sex olika bränder. På levande träd brukar brandljuden synas som halvt läkta sår eller snarare sprickor längs stammen, med blottad ved och kolrester. I kanterna av såret har barken bildat en valk.

Tillgänglighet

En markerad stig finns i reservatet. Utmed stigen i reservatets mitt finns ett vindskydd med eldplats.

Finns det ved?

Ved finns vid eldplatsen. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande gäster. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved. Det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • Bortföra eller skada döda träd eller träddelar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Hällefors och Nora

​Bildat år: 2007

Areal: 466 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Tjuråsen Pdf, 696.2 kB.

Skötselplan naturreservatet Tjuråsen Pdf, 60.5 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Tjuråsen ligger ca 20 km nord-nordost om Karlskoga och ca 15 km väster om Gyttorp. Rockesholm ligger ca 4 km nordväst om reservatet.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, paddla grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss