Svartkärr

Skuggig lövskog med örter och död ved på marken

Svartkärr. Foto: Rolf Wedding.

I naturreservatet Svartkärrs lummiga ädellövskog finns en exklusiv lundflora med många ovanliga växter. Även svampfloran är speciell, vilket bland annat beror på att marken innehåller kalk. I norr vidtar artrika naturbetesmarker.

Lundens växter

Om våren är marken i Svartkärrs ädellövlund täckt av blåsippor och här och var sticker den blekrosa vätterosen upp bland fjolårslöven. Vätterosen saknar klorofyll och lever som parasit på hassel. På försommaren blommar orkidéerna nästrot och tvåblad tillsammans med ormbär, nässelklocka och andra lundväxter. Typiskt för många av lundens växter är att de har breda blad. Den stora bladytan gör att växterna får tillräckligt med solljus, trots det svaga ljuset under trädens täta lövverk.

Mjölspindling och rökriska

Marken i reservatet är kalkrik, vilket gynnar många ovanliga svampar. I Svartkärr växer till exempel den sällsynta mjölspindlingen på sin enda kända lokal i Närke. Andra ovanliga svampar är stinkbrosking, gul lökspindling och irismusseron. Den rika förekomsten av sällsynta svampar beror inte bara på kalken utan också på att området varit bevuxet med ädellövträd under mycket lång tid. Marklevande svampar är beroende av samarbete med träd för att överleva och många är strikt knutna till ädla lövträd. Samarbetet sker genom hopväxning av svampmycel och trädrötter, så kallad mykorrhiza, där svampen får näring från trädet i utbyte mot olika mineraler.

Betade marker

Ädellövlunden har tidigare varit betad och var då glesare och mer ljusöppen. Den norra delen av reservatet betas fortfarande, som en del av en större betesmark. Här finns en intressant flora med kalkgynnade hagmarksväxter, däribland gullviva och rosettjungfrulin.

Tillgänglighet

Svartkärr hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld
  • utan länsstyrelsens tillstånd samla in mossor, lavar och svampar som växer på träd och ved

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Lekeberg
Bildat år: 2007
Areal: 3,1 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Området ingår i EU:s nätverka av skyddad natur, Natura 2000

Beslut naturreservatet Svartkärr Pdf, 564.2 kB.

Skötselplan naturreservatet Svartkärr Pdf, 83.2 kB.