Svartkärr

Skuggig lövskog med örter och död ved på marken

Svartkärr. Foto: Rolf Wedding.

I naturreservatet Svartkärrs lummiga ädellövskog finns en exklusiv lundflora med många ovanliga växter. Även svampfloran är speciell, vilket bland annat beror på att marken innehåller kalk. I norr vidtar artrika naturbetesmarker.

Lundens växter

Om våren är marken i Svartkärrs ädellövlund täckt av blåsippor och här och var sticker den blekrosa vätterosen upp bland fjolårslöven. Vätterosen saknar klorofyll och lever som parasit på hassel. På försommaren blommar orkidéerna nästrot och tvåblad tillsammans med ormbär, nässelklocka och andra lundväxter. Typiskt för många av lundens växter är att de har breda blad. Den stora bladytan gör att växterna får tillräckligt med solljus, trots det svaga ljuset under trädens täta lövverk.

Mjölspindling och rökriska

Marken i reservatet är kalkrik, vilket gynnar många ovanliga svampar. I Svartkärr växer till exempel den sällsynta mjölspindlingen på sin enda kända lokal i Närke. Andra ovanliga svampar är stinkbrosking, gul lökspindling och irismusseron. Den rika förekomsten av sällsynta svampar beror inte bara på kalken utan också på att området varit bevuxet med ädellövträd under mycket lång tid. Marklevande svampar är beroende av samarbete med träd för att överleva och många är strikt knutna till ädla lövträd. Samarbetet sker genom hopväxning av svampmycel och trädrötter, så kallad mykorrhiza, där svampen får näring från trädet i utbyte mot olika mineraler.

Betade marker

Ädellövlunden har tidigare varit betad och var då glesare och mer ljusöppen. Den norra delen av reservatet betas fortfarande, som en del av en större betesmark. Här finns en intressant flora med kalkgynnade hagmarksväxter, däribland gullviva och rosettjungfrulin.

Tillgänglighet

Svartkärr hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld
  • utan länsstyrelsens tillstånd samla in mossor, lavar och svampar som växer på träd och ved

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildat år: 2007

Areal: 3,1 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: Området ingår i EU:s nätverka av skyddad natur, SE0240084 Svartkärr

Beslut naturreservatet Svartkärr Pdf, 564.2 kB.

Skötselplan naturreservatet Svartkärr Pdf, 83.2 kB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240084 Svartkärr (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Svartkärr ligger i Lekebergs kommun,strax sydost om Lanna, alldeles intill väg 204 fån E18mot Fjugesta.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss