Fisksjön

liten ö med många vita fåglar med svartahuvuden

Häckande skrattmås på en liten ö i Fisksjön. Foto: Thomas Karlsson

Naturreservatet Fisksjön består av en liten grund fågelsjö med omgivande sankängar och skogsmark. Sjön är en omtyckt rast- och häckningslokal för våtmarksfåglar.

Sjösänkning och nyttjande

För att vinna åkermark sänktes Fisksjön liksom många andra sjöar omkring sekelskiftet. Detta ledde till en kraftig minskning av klarvattenytan och en tilltagande igenväxning av sjön. De landvinningsområden som var för våta för att odlas upp användes under flera årtionden till slåtter och bete. Idag betas strandängarna i den norra delen av sjön.

Vegetationen

Fisksjön är ett mellanting mellan näringsrik slättsjö och näringsfattigare skogssjö. Den öppna vattenytan inramas av stora gungflyfält av fräken, starr och kråkklöver. I söder övergår gungflyfälten i myrmark och täta snår av björk och vide.

Fågellivet

Sjön är känd för sitt för trakten rika och väl dokumenterade fågelliv. Häckande arter är bland annat gräsand, kricka, skedand, brunand, knölsvan, rörhöna, sothöna, enkelbeckasin, grönbena, gulärla och flera hundra par skrattmås. Dessutom gästas området av många arter under vår och höst. Sjön har nämligen ett gynnsamt läge i flyttfågelstråket utmed Letälvsdalen. Från berget öster om sjön kan man studera fågellivet på nära håll utan att störa.

Tillgänglighet

Runt sjön finns en 2 kilometer lång markerad stig med nio informationstavlor, som berättar om de djur och växter du kan se under turen. Vid stigen finns också tre fågeltorn samt en rastplats uppe på berget. På västra stranden finns en utsiktsplattform. Vid utsiktstornet på östra sidan om sjön finns en rastplats med eldstad. Ved finns på plats. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande gäster. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved (det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet).

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • medvetet störa djurlivet
 • ta med okopplad hund
 • göra upp öppen eld annat än på anvisad plats
 • köra motorfordon
 • plocka eller gräva upp blommor, bryta kvistar, fälla levande eller döda träd och buskar
 • anordna naturstigar, snitslade spår eller liknande utan förvaltarens medgivande
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • rida
 • sätta upp tavla, affisch, inskrift eller liknande
 • under tiden 1 april–1 augusti beträda sjön eller den icke trädbevuxna sankmarken, utom på anvisade strövstigar

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Karlskoga kommun sköter naturreservatet

E-post till Karlskoga kommun

Fakta

Kommun: Karlskoga
Bildat år: 1981
Areal: 48 hektar
Markägare: Karlskoga kommun samt enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Karlskoga kommun
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Fisksjön Pdf, 2.7 MB.

Teckentolkad information

Karlskoga kommun sköter reservatet

Naturreservatet Fisksjön förvaltas av Karlskoga kommun. Det innebär att det är kommunen som sköter anordningar som stigar, rastplatser m m i naturreservatet.

Kontakta Karlskoga kommun,
telefon: 0586 - 610 00