Tysslingen

Båt vid roddgata genom gungfly

Tysslingen, vid Norra Svalnäs. Foto: Elisabeth Karlsson

Naturreservatet Tysslingen består av en av Mellansveriges allra finaste fågelsjöar. Den grunda och näringsrika slättsjön lockar till sig en mängd fågelarter som häckar på strandängarna eller rastar innan de flyger vidare.

En näringsrik sjö rymmer mycket liv

Sjön Tysslingen är sex kilometer lång men bara en knapp meter djup. Dess vatten kommer från slätten i norr samt från bäckar i Kilsbergen. Stränderna kantas av strandängar och bladvass samt en mindre del strandskog. Till skillnad från skogsbygdens bruna och artfattiga sjöar och tärnar, är Tysslingen desto mer näringsrik och kryllar minst sagt av liv. Den öppna vattenytan täcks till stora delar av gula och vita näckrosor. Under ytan finns en mängd olika fiskar, småkryp och olika vattenväxter en perfekt restaurang för det rika fågelliv som lever runt sjön.

Populär rastplats och barnkammare

Tysslingen är kanske mest känd för den stora mängden sångsvanar som under februari-mars rastar på sjöns norra strandängar. Sjön Tysslingen ligger perfekt för några veckors vila och matpaus innan färden fortsätter. Men det är inte bara svanarna som är på resa genom Sverige under våren. Grågås, trana, skedand, brushane och ljungpipare tar också gärna en paus vid Tysslingen. Framåt sommaren, när flyttfåglarna dragit vidare, blir det knappast tomt på fåglar vid sjön. På strandängarna myllrar det nu istället av alla häckande fågelpar, det vill säga de som bildar familj, bygger bo och föder upp sina ungar här, till exempel gulärla, ängspiplärka, sånglärka och tofsvipa.

Från havsvik till insjö

Närkeslättens bördiga jordar bildades under den senaste istiden, då finkornigt material fördes hit av den smältande isens vattenmassor. Sakta höjde sig landet och det som var en vik av havet blev en insjö. Den gamla havsbottnen gav bördiga jordar och i sjön fanns gott om fisk. Redan under stenåldern kom människor hit för att jag och fiska. På flera platser runt sjön har man hittat stenyxor efter våra forntida förfäder. Kanske har de tappats under någon fisketur här inne i havsviken? Med tiden blev människan allt mer bofast, började odla och hålla boskap. De våtare markerna användes främst för höskörd och bete åt boskapen.

Fågelsjön som försvann – och kom tillbaka

Länge var Tysslingen en av Närkeslättens många sjöar och våtmarker. Men befolkningen ökade och jorden skulle försörja allt fler människor. Jordbrukslandskapet förändrades dramatiskt under framförallt 1800-talet, då flertalet av Närkeslättens sjöar och våtmarker sänktes och torrlades. Sjön Tysslingen sänktes under 1860-talet då sjöns yta halverades. Målet var att få fram ny och bättre odlingsbar jord till bönderna. Men för våtmarkernas alla växter och djur var åtgärderna katastrofala, då livsmiljöerna för ett stort antal djur och växter i stort sett försvann. Nästa hårda slag för fågellivet kom när betet upphörde på strandängarna. Snart började vass och buskar breda ut sig längs sjöns stränder. Men sedan 1980-talet samarbetar markägare och naturvårdare för att återskapa de öppna strandängarna och hålla vassen tillbaka. Idag betar återigen kor längs sjöns stränder och där det behövs tar vi maskiner hjälp för att hålla efter växtligheten runt sjön. 

Tillgänglighet

Det finns inga vandringsleder i reservatet men däremot flera utsiktstorn och plattformar som tar dig närmare sjön. Två av plattformarna har lite högre tillgänglighet. Det norra utsiktstornet har ett lägre plan som nås via en ramp. Här finns även ett dass. Vid Åkerbymaden vid sjöns sydöstra sida finns en tillgänglig utsiktsplattform som nås via en hårdgjord stig. Denna stig har vissa partier med lite brantare lutning och kan behöva medhjälpare för den som sitter i rullstol. I sjöns södra ände finns en liten utställning om sjöns natur, ekologi och kulturhistoria inrymt i den före detta transformatorstationen i tegel. Utställningen är öppen under sommartid och tillgänglig även för dig med rullstol/rullator.

Lyssna på en guide om Tysslingen

Symbol högtalare

1 Svansjön

2 Tysslingens landskap

3 Tysslingens sommarfåglar

4 Jordbrukslandskapet restaureras

5 Naturbete på maderna

6 Tysslingens fiskar

7 Sjöns vattenväxter

8 Welcome to Tysslingen (in english)

Produktion: Thomas Öberg/Natur i Norr (produktion och speaker), Louise Turner (engelsk speaker), Sten Wahlström (fågelläten från Cd:n Fågelsång).

Vattennivån i sjön Tysslingen regleras

År 1997 beslutades om en vattendom för Tysslingen. Vattendomen var en grundförutsättning för att kunna återskapa det öppna beteslandskapet runt Tysslingen och för att få tillbaka det rika fågelliv som så länge karaktäriserat våtmarkslandskapet.

Läs mer om hur vattennivån i Tysslingen regleras

Restaureringsprojektet Reclaim

I Tysslingen pågår restaureringsprojektet Reclaim under åren 2012-2018. Mer information hittar du på projektets hemsida www.reclaim-life.selänk till annan webbplats

Life-logga: blå flagga med gula stjärnor och texten "Life"
Reclaim-logga: en grön stiliserad guckusko och en vit stiliserad svan

Föreskrifter

Välkommen som gäst i naturen, tänk på att:

 • inte störa fåglarna under häckningsperioden (cirka 1 april - 15 juli), gå därför inte ut på strandängarna under denna tid
 • kor betar på strandängarna, vad noga med att stänga grindar efter dig
 • håll din hund kopplad
 • ta med dig ditt skräp
 • inte gå så nära hus att du stör de de boende
 • inte gå där det odlas grödor

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2008, utvidgat 2015
Areal: 534 hektar
Markägare: Enskilda och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet Tysslingen 2008PDF

Beslut utvidgning naturreservatet Tysslingen 2015PDF

Skötselplan naturreservatet TysslingenPDF

Teckentolkad information

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön