Grängshytteforsarna

strömmande vatten med snöklädda stränder, en stenvalvsbro och hus i bakgrunden

Rastälven vid Grängshyttan. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Grängshytteforsarna har, näst efter Järleån, länets längsta forssträckor. Här tar Rastälven fart och bildar en tre kilometer lång forssträcka innan den åter lugnar sig. Rastälven nedströms Grängshyttan är praktiskt taget oreglerad, vilket är ovanligt i vårt län, där över 80 procent av det strömmande vattnet är tämjt med attenkraftverk.                        

Oreglerad forssträcka

Syftet med reservatet är att för framtiden bevara en riksintressant forssträcka med värdefullt djurliv. I den oreglerade forsen trivs öring och den sällsynta flodpärlmusslan, en av våra mest hotade arter. Den är beroende av öringen för att kunna utvecklas från larv till färdig mussla och kräver även en god vattenkvalitet för att trivas. Flodpärlmusselfiske var förr en viktig biinkomst på många ställen. Länsstyrelsen arbetar bland annat med biotoprestaurering och att skapa nya lekbottnar för öringen i reservatet. Öringens vandring har även gynnats genom borttagande av vandringshinder. Därmed gynnas också flodpärlmusslan.

Forsen gav kraft

Det är forsens kraft som skapat bygden runt Grängshyttan. Hyttan har anor åtminstone sedan mitten av 1400-talet, varifrån skriftliga källor finns. Hyttan lades ner 1888 och revs. Kraften från det forsande vattnet har även använts för att mala säd i en kvarn. Den gamla kvarnbyggnaden i slaggsten finns ännu kvar. En vacker stenvalvsbro leder över älven och flera pampiga bergsmansgårdar från 1700- och 1800-talen visar järnets betydelse för bygden.

Fåglar

Vid Grängshytteforsarna trivs den långstjärtade forsärlan och den vitbröstade pigga strömstaren.

Tillgänglighet

Grängshytteforsarna hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • fiska och ta upp musslor inom reservatet
  • gräva upp eller plocka blommor och vattenväxter
  • samla in mossor och lavar eller bryta kvistar av träd och buskar
  • köra motorfordon eller motorbåt
  • göra upp eld

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 1998
Areal: 5 hektar
Markägare: Grängshyttans byalagssamfällighetsförening och Nora Bergslags Energi AB
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skydad natur, Natura 2000 

Beslut och skötselplan naturreservatet GrängshytteforsarnaPDF