Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sixtorp

Öppen mark med inslag av träd

Betesmark i Sixtorp. Foto: Jesper Pietsch

Naturreservatet Sixtorp består av ett vackert kulturlandskap med beteshagar och slåtterängar vid sjön Multens nordöstra strand. Sjön och det omgivande kulturlandskapet är av stor betydelse både från landskapsbilds- och friluftslivssynpunkt. Vid sjön finns en badplats och en vandringsled löper genom området.

Bergsbruk

I området vid Gammelhyttebäckens utlopp har människor framställt järn under lång tid. Hyttan, som stod här till 1819, kan mycket väl ha medeltida anor. Strax intill ligger ett gruvfält där järnmalm brutits. I området finns mängder av blåaktig slaggsten samt lämningar efter dammkonstruktioner och husgrunder. Även en vattendriven såg har funnits längs forsen.

Gamla betesmarker

Öster om reservatet ligger byn Sixtorp, som funnits sedan 1680-talet. Kring Sixtorp fanns det i äldre tid mycket ängsmark, något som var typiskt för bergshanteringen, där behovet av dragdjur var stort. I reservatet finns delar av byns forna åker-, ängs- och betesmarker kvar. En mosaik av beteshagar och slåtterängar breder ut sig på sluttningarna ned mot Multen. Här finns rester av hägnader och odlingsrösen som minner om skötseln i forna tider. I slåtterängen och naturbetesmarken växer idag en rik flora av örter, bland annat svinrot, ormrot, slåttergubbe, slåtterfibbla, jungfrulin, kattfot, nattviol och grönvit nattviol. Intill Gammelhyttebäcken finns spår efter bevattning av fuktängar, ett vanligt sätt att i gamla tider höja produktionen på naturslåttermarker. Sydväst om Igeltjärnen finns även lämningarna efter torpet Igeltjärnskulle.

Spännande växt- och djurliv

Området är varierat med slutna lövrika betesmarker, mera öppna betesmarker och slåttermarker. Skogarna i närheten av Gammelhyttebäcken består av högväxt lövskog där asp och ask är viktiga inslag. Den kalkrika jorden gör att många ovanliga växter trivs här, bland annat smörbollar, vätteros, stinksyska, underviol och trolldruva. I buskskiktet kan du hitta olvon och tibast. Här växer också sällsynta mossor och lavar som piskbaronmossa, grov baronmossa, traslav och grynig filtlav.

Gammelhyttebäcken

I en svacka rinner Gammelhyttebäcken, som via den myromgärdade Igeltjärnen, en dödisgrop från isavsmältningen, sedan rinner ut i Multen. I Gammelhyttebäcken finns ett fast bestånd av öring. Längs stränderna har bävern avverkat mängder av aspar, vilka nu ligger i brötar på marken och ger livsutrymme för vednedbrytande svampar och insekter. Fågellivet är varierat och många hackspettar trivs i reservatet. Över hundra fågelarter har setts i området. Även Närkes landskapsdjur, den lilla hasselmusen, lever här. Både varg och lo har besökt reservatet och har sina tillhåll i Kilsbergens branter och vildmarksområden.

Friluftsgård och bad

Sixtorp är ett etappmål längs Bergslagsleden och har länge varit en centralpunkt för friluftslivet i södra Kilsbergen. Strax utanför naturreservatet finns en friluftsgård som ägs av Region Örebro län, med tillgång till vindskydd, eldstad, vatten i kran utomhus och torrtoalett. På friluftsgården kan grupper övernatta och även hyra kanot, med mera. Sixtorps gamla skola är sedan länge klubblokal för Naturskyddsföreningen i Västernärke. Föreningen har tagit aktiv del i restaurering och skötsel av Sixtorp och har ett omfattande program av aktiviteter för naturintresserade i bygden.

Bergslagsledens information om Sixtorp friluftsgård Länk till annan webbplats.

Glest trädbevuxen gräsmark med nyslaget hö i högar

Slåttertider i Sixtorp. Foto: Jesper Pietsch

Teckentolkad information

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på levande eller döda träd
  • rida
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
  • tälta eller uppställa husvagn

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildat år: 2005

Areal: 42 hektar

Markägare: Enskilda, Regionförbundet Örebro och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: Delar av området ingår i EU:s nätverka av skyddad natur, SE0240139 Sixtorp

Beslut och skötselplan naturreservatet Sixtorp Pdf, 1.4 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240139 Sixtor (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Sixtorp ligger vid sjön Multen i Kilsbergen, ca 4 km nordväst om Mullhyttan. Sväng norrut mot Sixtorp, från väg 204 inne i Mullhyttans samhälle. Fortsätt följa skyltarna mot Sixtorp. Efter ca 5 km ligger Sixtorps friluftsgård på vänster sida om vägen. Vid friluftsgården finns parkering och information.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss