Sixtorp

Öppen mark med inslag av träd

Betesmark i Sixtorp. Foto: Jesper Pietsch

Naturreservatet Sixtorp består av ett vackert kulturlandskap med beteshagar och slåtterängar vid sjön Multens nordöstra strand. Sjön och det omgivande kulturlandskapet är av stor betydelse både från landskapsbilds- och friluftslivssynpunkt. Vid sjön finns en badplats och en vandringsled löper genom området.

Bergsbruk

I området vid Gammelhyttebäckens utlopp har människor framställt järn under lång tid. Hyttan, som stod här till 1819, kan mycket väl ha medeltida anor. Strax intill ligger ett gruvfält där järnmalm brutits. I området finns mängder av blåaktig slaggsten samt lämningar efter dammkonstruktioner och husgrunder. Även en vattendriven såg har funnits längs forsen.

Gamla betesmarker

Öster om reservatet ligger byn Sixtorp, som funnits sedan 1680-talet. Kring Sixtorp fanns det i äldre tid mycket ängsmark, något som var typiskt för bergshanteringen, där behovet av dragdjur var stort. I reservatet finns delar av byns forna åker-, ängs- och betesmarker kvar. En mosaik av beteshagar och slåtterängar breder ut sig på sluttningarna ned mot Multen. Här finns rester av hägnader och odlingsrösen som minner om skötseln i forna tider. I slåtterängen och naturbetesmarken växer idag en rik flora av örter, bland annat svinrot, ormrot, slåttergubbe, slåtterfibbla, jungfrulin, kattfot, nattviol och grönvit nattviol. Intill Gammelhyttebäcken finns spår efter bevattning av fuktängar, ett vanligt sätt att i gamla tider höja produktionen på naturslåttermarker. Sydväst om Igeltjärnen finns även lämningarna efter torpet Igeltjärnskulle.

Spännande växt- och djurliv

Området är varierat med slutna lövrika betesmarker, mera öppna betesmarker och slåttermarker. Skogarna i närheten av Gammelhyttebäcken består av högväxt lövskog där asp och ask är viktiga inslag. Den kalkrika jorden gör att många ovanliga växter trivs här, bland annat smörbollar, vätteros, stinksyska, underviol och trolldruva. I buskskiktet kan du hitta olvon och tibast. Här växer också sällsynta mossor och lavar som piskbaronmossa, grov baronmossa, traslav och grynig filtlav.

Gammehyttebäcken

I en svacka rinner Gammelhyttebäcken, som via den myromgärdade Igeltjärnen, en dödisgrop från isavsmältningen, sedan rinner ut i Multen. I Gammelhyttebäcken finns ett fast bestånd av öring. Längs stränderna har bävern avverkat mängder av aspar, vilka nu ligger i brötar på marken och ger livsutrymme för vednedbrytande svampar och insekter. Fågellivet är varierat och många hackspettar trivs i reservatet. Över hundra fågelarter har setts i området. Även Närkes landskapsdjur, den lilla hasselmusen, lever här. Både varg och lo har besökt reservatet och har sina tillhåll i Kilsbergens branter och vildmarksområden.

Friluftsgård och bad

Sixtorp är ett etappmål längs Bergslagsleden och har länge varit en centralpunkt för friluftslivet i södra Kilsbergen. Strax utanför naturreservatet finns en friluftsgård som ägs av Region Örebro län, med tillgång till vindskydd, eldstad, vatten i utekran och torrtoalett. På friluftsgården kan grupper övernatta och även hyra kanot, med mera. Sixtorps gamla skola är sedan länge klubblokal för Naturskyddsföreningen i Västernärke. Föreningen har tagit aktiv del i restaurering och skötsel av Sixtorpsområdet och har ett omfattande program av aktiviteter för naturintresserade i bygden.

Bergslagsledens information om Sixtorp friluftsgård Länk till annan webbplats.

Glest trädbevuxen gräsmark med nyslaget hö i högar

Slåttertider i Sixtorp. Foto: Jesper Pietsch

Föreskrifter

I naturreservatet är detförbjudet att:

  • göra åverkan på levande eller döda träd
  • rida
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
  • tälta eller uppställa husvagn

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Lekeberg
Bildat år: 2005
Areal: 42 hektar
Markägare: Enskilda, Regionförbundet Örebro och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Delar av området ingår i EU:s nätverka av skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Sixtorp Pdf, 1.4 MB.

Teckentolkad information

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön