Klåvudden

Trädbevuxna udde omgiven av vatten

Klåvudden. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Klåvudden ligger i Harge uddars dramatiska klippkust mot Vättern. Här finns en mycket spännande friluftsmiljö, med inslag av sällsynta lavar och kärlväxter.

Gammal skog

Reservatets skogar är gamla och omväxlande. Längs Vätterns stränder växer ålderstigna tallar och granar, senvuxna och tuktade av väder och vind. I mer skyddade lägen finns lövträdsrika sumpskogar med jätteklibbalar och döda björkar. Det finns också gott om gamla, senvuxna aspar.

Vätterns stränder

Strandlinjen är flikig med utstickande uddar och holmar. Stränderna är karga och bergiga men i öster bryter Askersundsåsen av med sina lösa jordarter. Sand och grus från åsen har sedimenterat i områdets vikar som är långgrunda och sandiga.

Blomsterrika klippor

Växtligeheten på Klåvudden och sydost om Bredviken är ovanligt rik tack vare den rika berggrund som finns här. Kattfot, backtimjan, blodnäva och getrams är exempel på torktåliga och solälskande örter som trivs längs de bergiga stränderna. På fuktiga klippor i strandkanten växer även exklusiva lavarter som peltula och dvärgplacodlav. I åsskogen i öster växer en annan sällsynthet, den resliga och väldoftande orkidén purpurknipprot.

Sträckande fåglar

Klåvudden är en välkänd flyttfågellokal. På våren kommer fågelskådare hit för att spana efter ejder, sjöorre, svärta, strandskata och silvertärna, arter som annars förknippas med öst- och västkusten. De flesta fåglar passerar tidigt i gryningen. Skäggdopping, drillsnäppa och småskrak går att se året om.

Naturreservat vid Vättern

I närheten av Klåvudden finns flera naturreservat som skyddar Vätterns stränder och gammelskogar för framtiden och som säkrar allas vår möjlighet till friluftsliv. I väster ligger naturreservatet Harge uddar med sin populära vandringsled och vindskydd. I öster breder det stora vildmarksområdet naturreservatet Hargemarken ut sig.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på markytan,
    skada döda eller levande träd,
  • göra upp eld

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Askersund
Bildat år: 2015
Areal: 54,4 ha
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Klåvudden Pdf, 3.4 MB.