Trystorps ekäng

Stig genom matta av vita blommor och gles lövskog

Trystorps ekäng i vitsippetid. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Trystorps ekäng ingår i en av länets största sammanhängande ädellövskogar. Det är mark som använts av våra förfäder under hundratals år. Här har djur betat. Ängarna har slagits för att ge hö, och på flera håll i reservatet har det funnits små åkertegar.

Rik flora under ekarna

Flera vandringsleder löper runt i området. Många informativa skyltar längs stigarna berättar om de blommor och träd som finns i reservatet. Det blir en lärorik vandring för många. Under ekarna täcker vitsippor marken under våren. Här har också lungörten en av sina främsta förekomster i länet. Andra växter som växer i lunden är blåsippa, trolldruva, vårärt, skogsvicker, hässleklocka, tvåblad, ormbär och liljekonvalj.

Parkrymlingar

Många växter har också spridit sig från odlingarna som funnits sedan 1600-talet på Trystorps gård. Den mest iögonfallande är solstjärnan, en meterhög växt med solrosliknande blommor. Andra parkrymlingar är akleja, toppklocka, krollilja, skogsförgätmigej och parksmultron.

Fågelsång

Många fåglar trivs i de gamla ekarna, till exempel större och mindre hackspett, gröngöling och spillkråka. Kattuggla och skogsduva är andra häckande arter, liksom stenknäck, bivråk och nötkråka. Ibland hörs också mindre flugsnappare i området. ”Gökotta” är en klassisk programpunkt för många naturskyddsföreningar. Trystorps ekäng är perfekt för detta. En tidig morgon med matsäck brukar ackompanjeras av flera ropande gökar från omgivningen.

Enorma ekar

Det är de stora ekarna som gett området dess namn, men ett lika anmärkningsvärt inslag i trädbeståndet är de stora lindarna. Ekförekomsten i området är inte lika stor som förr, vilket flera gamla stubbar vittnar om. Den grövsta eken finns i områdets mitt. Den mäter mer än 5,5 meter i omkrets och är över 400 år gammal.

Gammalt kulturlandskap

Området är en lövskogsbevuxen höjdsträckning uppbyggd av moränmaterial med rikligt med större stenar i ytan. Trystorps ekäng är en del av ett gammalt kulturlandskap där de många odlingsrösena nu ger de tydligaste spåren av gångna tiders odlarmöda.

Skötsel av naturreservatet

För att bibehålla områdets karaktär vårdas det enligt en skötselplan fastställd av Länsstyrelsen. Reservatet indelas i flera mindre skötselområden med för varje område angivna skötselåtgärder. Målsättningen för det täta lundparti som gränsar till p-platsen är fri utveckling mot ädellövurskog med ostörd konkurrens mellan buskar och träd. Endast stigarna kommer att röjas här. För övriga skötselområden omfattar åtgärderna oftast fortlöpande gallring samt årlig slåtter av öppna ytor.

Tillgänglighet

Parkeringen är lätt att åka på med rullstol. Här finns även en informationstavla, ett rastbord anpassat för rullstol samt en rymlig toalett som lätt nås med rullstol (öppen året runt). Genom ekängen löper en cirka 400 meter lång hårdgjord stig. Stigen är kuperad och börjar med en liten backe. Du som åker rullstol kan behöva lite hjälp de första 50 metrarna. Utefter stigen finns 3 rastbord anpassade för rullstol. De anpassade rastborden rymmer 2 personer med rullstol vid varje gavel samt 4-6 personer sittande utmed bordens långsidor.

Utdrag ur gästboken

 

I Trystorps ekäng har det funnits en gästbok sedan 2015, här är några utdrag från denna:

2015-03-15
Härlig promenad i vårsolen. Blåsippan ute i backarna står niger och säger att snart är det vår. En underbart fridfull plats.

2015-03-27
Hej jag heter Alexandra. Jag älskar den här naturen. Spesiält det ihåliga trädet.

2015-04-21
En varm & solig vårdag. Vitsippor och blåsippor står i full blom, fåglarn sjunger i kapp. (17 grader)

2015-05-02
Fågelkvitter och vitsippor i mängder. Vad gör det då att regner hänger i luften. Det är ju skööööna maj endå!!

2015-05-06
Fågelsång, ekar, vitsippor – suck! Så vacker. Hit kommer vi fler gånger.

 

2015-05-16
Ingen skola idag för Ida och mig. Familjen gjode en utflykt hit till denna vackra plats. Vi ska nu äta matsäck i solskenet.

2015-07-16
Idag var vi och slogs med myggen.

2015-08-20
Hej hopp
Ekängen är fin, den ger oss ett stort flin.
Jag tyckte jag såg några bin, men det var visst en svin.
Träden är stora, som stora träd brukar vara
men det är ingen fara, för nu är vi klara.

2016-02-28
Sol och vårkvitter! Årets första tur hit med familjen. Det blir många fler!

2016-05-04
Här är guda gott att vara. Fågelsång & vacker natur & väder.

2016-05-18
Liljekonvaljer i knopp, så vackert och göken gol hela tiden.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Störa djurlivet, till exempel genom att fotografera eller på annat sätt störa häckande fåglar
 • Bedriva insamling av insekter
 • Göra åverkan på markytan
 • Plocka eller gräva upp blommor, svampar eller lavar
 • Göra ristningar på bark eller döda träd
 • Ta med okopplad hund eller annat lösgående djur
 • Göra upp eld
 • Tälta eller ställa upp husvagn
 • Köra motorfordon eller cykla annat än på anvisade vägar
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande
 • På ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Kommun: Lekeberg
Bildat år: 1967, utvidgat 1998
Areal: 40 hektar
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet Trystorps ekäng Pdf, 984.3 kB.

Skötselplan naturreservatet Trystorps ekäng Pdf, 718.4 kB.

Teckentolkad information

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön