Mårdshytte kalkskog

Svamp med rund topp och flikig nederdel

Fyrflikig jordstjärna. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Mårdshytte kalkskog är precis som namnet antyder en skog på kalkrik mark. Skogen är ett hem för en lång rad sällsynta växter och djur, arter som inte klarar sig i dagens modernt brukade skogar. Här finns dessutom flera riktigt kräsna exemplar, som bara växer i gamla skogar där det finns kalk i jorden.

Gammal granskog

Mårdshytte kalkskog ligger i sluttningen ner mot sjön Usken. Skogen är gammal och rymmer en stor variationsrikedom. Här hittar du träd i många olika åldrar såväl som döda träd. I den döda veden finner många sällsynta arter mat och bostad. Granen är det dominerande trädslaget i större delen av reservatet. Många av granarna har växt sakta, i början ofta under äldre träd, och ser därför inte ut att vara så gamla som det faktiskt är. I den delvis försumpade marken i sluttningens nedre del växer en tätare blandskog som innehåller både gran och björk.

Många kalkälskande arter

Mårdshyttan och Fanthyttan ligger i ett område med urkalksten. Att marken är kalkpåverkad märks inte minst på växtligheten. Här finns många arter som är specialanpassade till just kalk. Ett exempel är den sällsynta kalkbräken som växer rikligt här. Sårläka, skogsknipprot och loppstarr är andra kalkgynnade växter. Även bland svamparna hittar vi många spännande arter, flera som bara går att hitta i gamla kalkbarrskogar som här. Som den lila violgubben och den flattoppade klubbsvampen. Eller vad sägs om den sällsynta fyrflikiga jordstjärnan. I den fuktiga och kalkrika miljön uppskattas även av mossorna, med arter som kalkkammossa, kalkkällmossa och kamtuffmossa.

Kalkbrott och kalkugnar

Även människan har intresserat sig för den kalkrika berggrunden. I trakten finns flera kalkbrott. Strax söder om reservatet ligger två kalkugnar från 1920-talet, där man bränt kalk till bland annat murbruk.

Tillgänglighet

Mårdshytte kalkskog hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåte​t att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Lindesberg

​​Bildat år: 2016

Areal: 21 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Mårdshytte kalkskog Pdf, 324.1 kB.

Skötselplan naturreservatet Mårdshytte kalkskog Pdf, 2 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Mårdshytte kalkskog ligger 10 km nordväst om Lindesberg, drygt 1 km söder om Mårdshyttan och strax öster om Mårdshytteviken i sjön Usken.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss