Lilla Kroktjärnsberget

Utsikt från höjd, lavklädd häll med tallar, mellan stammarna ser man ner över en liten tjärn

Lilla Kroktjärnsberget, utsikt mot Nafsen. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Lilla Kroktjärnsberget ligger öster om Kopparberg och består av värdefulla naturskogar och många intressanta arter av svampar, lavar och mossor.

Gammelskog

Naturreservatet Lilla Kroktjärnsberget domineras av en dramatisk bergbrant. Från toppen av branten har man en storslagen utsikt över reservatets södra del. På höjden växer en hundraårig barrskog med inslag av torra tallar. Själva branten är mycket grovblockig och har ett stort inslag av asp, björk och rönn. Här växer även gamla och grova granar med stora sjok av garnlavar. Nedanför branten finns en sänka med grovvuxen granskog och partier med gransumpskog. Åldersspridningen bland träden är stor och här finns tydliga spår efter äldre skogsbränder.

Bra miljö för många arter

Skogen i reservatet har en naturskogsartad struktur och en mångfald av växter, djur, svampar, lavar och mossor som inte överlever i dagens modernt brukade skogar. Området rymmer en stor mängd död ved. Här finns många arter som indikerar att området har varit träd­bevuxet under lång tid. Före­komsten av tjärnar, bäckar, kärr och källdrag bidrar till hög luft­fuktig­het, vilket är gynn­samt för fuktig­hets­krävande svampar, lavar och mossor. Bland dessa kan särskilt nämnas förekomsten av laxticka, doftskinn, stjärntagging och gränsticka och hänglavar som violettgrå tagellav och garnlav. Området är hemvist för ett flertal minskande eller hotade skogs­fåglar som tretåig hack­spett, spillkråka och tjäder. Bland vedskalbaggarna kan förekomsten av den till nordliga tallnaturskogar knutna tallfjällknäpparen omnämnas.

Koltillverkning

Inom reservatet finns här och var spår efter äldre skogsbruk. Under bergsbruket storhetstid tillverkades stora mängder träkol i Bergslagens skogar, som gick åt i stora mängde i traktens hyttor. Än i dag syns spår efter kolmilor i form av kolbottnar, ruiner av kolarkojor och gamla stubbar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg

Bildat år: 2014

Areal: 70,5 ha

Markägare: Naturvårdsverket samt enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Lilla Kroktjärnsberget Pdf, 4.3 MB.

Hitta hit

Från Kopparberg, kör väg 233 österut. Passera Finnfall och tag vänster vid skylt mot Ö Skogen, där finns parkering direkt till vänster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss