Lilla Kroktjärnsberget

Utsikt från höjd, lavklädd häll med tallar, mellan stammarna ser man ner över en liten tjärn

LIlla Kroktjärnsberget, utsikt mot Nafsen. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Lilla Kroktjärnsberget ligger öster om Kopparberg och består av värdefulla naturskogar och många intressanta arter av svampar, lavar och mossor.

Gammelskog

Naturreservatet Lilla Kroktjärnsberget domineras av en dramatisk bergbrant. Från toppen av branten har man en storlslagen utsikt över reservatets södra del. På höjden växer en hundraårig barrskog med inslag av torra tallar. Själva branten är mycket grovblockig och har ett stort inslag av asp, björk och rönn. Här växer även gamla och grova granar med stora sjok av garnlavar. Nedanför branten finns en sänka med grovvuxen granskog och partier med gransumpskog. Åldersspridningen bland träden är stor och här finns tydliga spår efter äldre skogsbränder.

Bra miljö för många arter

Skogen i reservatet har en naturskogsartad struktur och en mångfald av växter, djur, svampar, lavar och mossor som inte överlever i dagens modernt brukade skogar. Området rymmer en stor mängd död ved. Här finns många arter som indikerar att området har varit träd­bevuxet under lång tid. Före­komsten av tjärnar, bäckar, kärr och källdrag bidrar till hög luft­fuktig­het, vilket är gynn­samt för fuktig­hets­krävande svampar, lavar och mossor. Bland dessa kan särskilt nämnas förekomsten av laxticka, doftskinn, stjärntagging och gränsticka och hänglavar som violettgrå tagellav och garnlav. Området är hemvist för ett flertal minskande eller hotade skogs­fåglar som tretåig hack­spett, spillkråka och tjäder. Bland vedskalbaggarna kan förekomsten av den till nordliga tallnaturskogar knutna tallfjällknäpparen omnämnas.

Koltillverkning

Inom reservatet finns här och var spår efter äldre skogsbruk. Under bergsbruket storhetstid tillverkades stora mängder träkol i Bergslagens skogar, som gick åt i stora mängde i traktens hyttor. Än i dag syns spår efter kolmilor i form av kolbottnar, ruiner av kolarkojor och gamla stubbar.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg
Bildat år: 2014
Areal: 70,5 ha
Markägare: Naturvårdsverket samt enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Lilla Kroktjärnsberget Pdf, 4.3 MB.