Björkbergsbacken

Skog, trädstammar på mossklädd mark

Asp med aspgelelav i Björkbergsbacken. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Björkbergsbacken består av ett 14 hektar stort skogsområde med förhållandevis gammal skog. Ett tecken på skogens höga värden är att den sällsynta tretåiga hackspetten häckar här.

Gammal barrskog med gamla aspar

Naturreservatet utgör en del av Limbergets sydöstra sluttning. Reservatet gränsar i väster till naturreservatet Limberget. De båda reservaten utgör den västra delen av en nord-sydligt gående bergrygg med en brand sluttning i väster. Skogen i reservatet är gammal även om det finns spår efter senare tiders skogsbruk. Granen dominerar men här finns även en del lövträd, huvudsakligen äldre aspar. Området har varit nyttjat för vedtäkt, kolning och sannolikt som skogsbete fram till första halvan av 1900-talet. Under 1980-talet gallrades stora delar av skogen svagt men fragment av naturskog finns kvar.

Läs mer om naturreservatet Limberget

Gammelskogens variationsrikedom

Skogen kommer till stora delar att få utvecklas fritt till en naturskog, vilket kommer gynna många svampar, mossor, lavar och insekter. En gammal skog som får sköta sig själv rymmer en stor variation. Gamla och unga träd blandas med döende och multnande träd. Vilket i sin tur skapar öppna och slutna miljöer om vart annat. Den döda och döende veden lockar till sig många olika arter. Här finns exempelvis sällsyntheter som ullticka, vedticka, tallticka, rävticka och aspgelelav. En rad olika insekter är beroende av död ved, många skalbaggar spenderar sitt larvstadie inuti döda trädstammar. Vilket lockar många fåglar som exempelvis hackspettar som låter sig väl smaka av larverna.

Drickringar och tjäderbetade tallar

Den sällsynta tretåiga hackspetten häckar i reservatet. Håll utkik på tallstammar i reservatet efter drickringar, som den tretåiga hackspetten hackat ur för att komma åt den goda saven. Här i skogen finns även tjäder. Flera tallar bär spår efter "tjäderbete". Tallbar är tjäderns främsta föda under vintertid, medans blåbär utgör huvudfödan under sommaren. I gammelskogen trivs även andra fåglar som hackspettar och ugglor. Sparvugglan och pärlugglan gynnas av de hålträd som uppstår efter att spillkråka, större hackspett och tretåig hackspett varje år hackar ut sina bohål. Bland de mer typiska däggdjuren kan nämnas skogsmård, som bland annat bor i ihåliga aspar. Ibland strövar också lodjur över Limberget.

Tillgänglighet

Björkbergsbacken hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block
 • framföra motordivet fordon annat än på vägar
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • skada vegetationen till exempel genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som mormalt förekommer vid
 • bedrivande av jakt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Nora
Bildat år: 2017
Areal: 14 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen 

Beslut bildande naturreservatet Björkbergsbacken Pdf, 453 kB.

Skötselplan naturreservatet Björkbergsbacken Pdf, 596.5 kB.