Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kofallet

En mossklädd stenmur sträcker sig genom en halvöppen barrskog

Kofallet. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Kofallet består av en gammal bondskog söder om Fellingsbro med många sällsynta och spännande svampar och mossor.

Paradis för mossor och svampar

Kofallet är en äldre virkesrik bondskog som klarat sig undan slutavverkning och endast bär spår av tidigare gallring i liten skala. Skogen domineras av gran och är fläckvis försumpad och har inslag av gammal asp och björk. Jorden innehåller även en del kalk. Här finns gott om döda och döende träd, vilket skapar goda livsmiljöer för en mängd olika svampar, mossor och insekter. Typiska svampar för denna gammelskog är exempelvis rynkskinn, ullticka och kamjordstjärna. Här finns också länets rikligaste förekomst av brandticka, med tiotals fruktkroppar observerade de senaste åren. Denna sällsynta vedsvamp är något av en karaktärsart för skogen i Kofallet. Även mossor trivs bra i reservatet fuktiga miljö, som vedtrappmossa, grön sköldmossa, flagellkvastmossa, platt fjädermossa och långfliksmossa.

Spår efter äldre skogsbete

I äldre tid har skogen i naturreservatet har varit betydligt öppnare än idag, vilket bland annat flera döda gamla enar vittnar om. Enar trivs nämligen i betydligt öppnare och soligare lägen än dagens slutna skog. Förr hjälpte troligen betande djur till att hålla skogen i ett mera halvöppet tillstånd. Gamla historiska kartor visar att reservatet dominerats av barrskog med inslag av lövträd. På häradskartan från 1860-talet syns tydligt slåtterytor i den västra delen. I denna del finns också en gammal stenmur bevarad.

Tillgänglighet

Skogen är relativt öppen och gammal vilket gör att den är lättvandrad. Naturreservatet hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att området har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka blommor, bär och matsvamp för eget behov, dock inte fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Lindesberg

Beslutat år: 2018

Areal: 40 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Kofallet Pdf, 726.3 kB.

Skötselplan naturreservatet Kofallet Pdf, 1.4 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Kofallet ligger längs vägen över Käglan mellan Örebro och Fellingsbro, strax väster om gården Krämplinge.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss