Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Alntorps storskog

Gles tallskog med lavklädd mark

Alntorps storskog. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Alntorps storskog är en trolsk gammelskog strax öster om Nora. Bergslagsleden passerar genom reservatet.

Opåverkad skog

Alntorps storskog är en ca 80 år gammal grandominerad naturskog med stort inslag av senväxta träd. Karaktäristiskt för träden i reservatet är att de är ovanligt högväxta. Här finns även hällmarker och blockmarker med gles orörd tallskog. Dessa tallar är mellan 150-180 år, men det förekommer även ännu äldre enstaka exemplar. En kort sträcka av Bergslagsleden går genom reservatet. I nära anslutning till Bergslagsleden rinner en bäckdal genom reservatet, där det växer asp och björk som uppnått hög ålder. I denna bäckdal finns det även barrsumpskog och källflöden.

Sällsynta arter

I reservatet finns det flera sällsynta arter som föredrar opåverkad naturskog med mycket barrträd. Några exempel på svampar är tallticka, ullticka och dofttaggsvamp. Det finns även gott om lavar där de vanligast förekommande är skägglav och tagellav. Tretåig hackspett och järpe förekommer i reservatet, och har du tur kan du få syn på tjäder.

Brukad mark med lång historia

I området har det tidigare pågått kolvedhuggning för att tillverka kol som skulle användas som bränsle i hyttorna i trakten. Detta var en viktig del i järnframställningsprocessen och vanligt förekommande i Bergslagen fram till 1900-talets första hälft. Därefter har de flesta hyttorna lagt ner sin verksamhet, varpå framställningen av träkol har upphört. I reservatet idag kan man hitta spår av kolmilorna i form av kolbottnar.

Död ved

I reservatet kan du stöta på många träd som har dött. Vissa av de har fallit till marken och kallas då för lågor, medan andra står kvar i form av antingen torrträd eller högstubbar. Dessa kallas gemensamt för ”död ved” och har stor betydelse för ett rikt djur- och växtliv. Många mossor, lavar och svampar lever av denna döda ved, och den lockar även insekter som i sin tur är betydelsefullt för fågellivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
  skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • cykla förutom på markerade leder,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan ​påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåte​t att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Nora

​Beslut år: 2016

Areal: 45 hektar

Markägare: Föreningar, stiftelser

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Alntorps storskog Pdf, 678.5 kB.

Skötselplan naturreservatet Alntorps storskog Pdf, 753.9 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Alntorps storskog ligger 3,5 km öster om Nora. Bergslagsleden (etapp 6) passerar genom reservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss